Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU4 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Vladimír CZUMALO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír CZUMALO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

I. ARCHITEKTURA A MĚSTO V OBDOBÍ PŘÍSNÉHO HISTORISMU

 1. Urbanizace, změny hodnotové hierarchie ve vztahu k městu. Přeskupení vztahů privátního a veřejného, sakrálního a profánního. Vývoj bydlení jako východiska osvojování hmotného prostředí.
 2. Věda a umění - problém přísného historismu. Sloh a architektura, tradice a inovace. Přísný historismus a sémiotika vizuální stránky prostředí. Dějiny umění a distribuce historických uměleckých děl. Medializace architektury - fotografie a „světelné obrazy“. Problém mustrbuchů a principu koláže. Nové interpretace - průmyslové a zemědělské stavby, nádraží, kanalizace.
 3. Národní obsahy a formy jejich sdělení. Problém vztahu národního slohu a internacionálního středoevropského historismu. Konstituování manifestovaně české a německé architektury na našem území. Sakrální architektura a národní program. Architektura a kánon národní klasiky, formovaný malířstvím a sochařstvím.
 4. Proměny vizuální stránky měst - veřejná doprava, veřejné osvětlení. Fenomén korza a kavárny. Umění a vizualita každodennosti. Nástup vědomí hodnot historického prostředí. Problém asanace. Vědecký historismus a památkový purismus. Rozklad přísného historismu.

II. ČESKÁ ARCHITEKTURA A MĚSTO V OBDOBÍ POZDNÍHO HISTORISMU A ČASNÉ MODERNY

 1. Pozdní historismus - architektura a veřejnost. Specifičnost českého neobaroka. Zemská jubilejní výstava a Národopisná výstava českoslovanská. „Vysoká“ a lidová architektura. Muzea a soupisové práce.
 2. Školení architektů, profesní organizace, vztah Vídně a Prahy, rsp. Vídně a Brna. Národní architektura v multikulturním prostředí? Reflexe architektury mimo území mocnářství.
 3. Cesty nástupu časné moderny. Myšlenkové zázemí časné moderny. Pravda a architektura. Vývoj bydlení.

III. ČESKÁ KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA

 1. Architektura a exprese. Profil generace. Teorie kubistické architektury a její zdroje. Architektura - program - teorie - historiografie. Problém sémantiky moderní architektury.
 2. Vztah k historickému prostředí, role Klubu Za starou Prahu. Stavebníci a dobové reflexe. Ohlasy české kubistické architektury.
 3. Hledání nové státně a národně reprezentační architektury po vzniku samostatného Československa a vítězství národního dekorativismu. Problém monumentální architektury. Horizonty stylu - paralelní rustikalizace kubistického tvarosloví. Vztah architektury a ostatních uměleckých druhů, resp. architekta a ostatních umělců.

IV. ARCHITEKTURA ČESKÉHO PURISMU A FUNKCIONALISMU

 1. Architektura a I. světová válka. Problém modernistického obrazu vývoje architektury. Architektura ?středního proudu? a stylová pluralita. Devětsilský romantismus. Vztah purismu a nástupu funkcionalismu. Věda versus umění, konstruktivismus a „regulérní likvidace umění“. Emocionální a vědecký funkcionalismus.
 2. Posun času architektury. Česká, moravská a slezská města a problém velkoměstské architektury. Tradice a kult modernity, genius loci jako pověra. Medializace architektury, architektura - fotografie - film. Nový vztah k přírodnímu prostředí - sportovní a rekreační architektura, tramping. Architektura a politika, architektura a ideologie, architektura a utopie. Bydlení, varianty řešení vztahu privátního a veřejného, individuálního a kolektivního. Architekt jako organizátor všech životních funkcí.
 3. Funkcionalismus a moderní klasicismus, problém monumentální architektury. Věda - teorie - program - „vnitřní historiografie“. Architektura a II. světová válka. Likvidace funkcionalismu a jeho rezidua. Smysl nové architektury. Problematika památkové ochrany děl moderní architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DĘBICKI, Jacek, FAVRE, Jean-Francois, GRÜNEWALD, D. a PIMENTEL, A. F. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Překlad Jiří Špaček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203-076-0.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Překlad Miroslava Tůmová. 2. vyd. Praha: Argo, Mladá fronta, 2003. 684 s. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9.

KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Překlad Petr Kaška a Zdeněk Vyplel. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8.

Doporučená literatura:

ANDĚL, Jaroslav. Nová vize: avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938. 1. české vyd. Praha: Slovart, 2005. 278 s. ISBN 80-7209-624-9.

CZUMALO, Vladimír. Česká teorie architektury v letech okupace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 126 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 133/1990.

HENCKMANN, Wolfhart a LOTTER, Konrad. Estetický slovník. Překlad Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. Členská knižnice. ISBN 80-205-0478-8.

KORYČÁNEK, Rostislav. Česká architektura v německém Brně: město jako ideální krajina nacionalismu. 1. vyd. Brno: ERA, 2003. 248 s. ISBN 80-86517-31-4.

HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

LAHODA, Vojtěch, NEŠLEHOVÁ, Mahulena, PLATOVSKÁ, Marie, ŠVÁCHA, Rostislav, BYDŽOVSKÁ, Lenka, edd. Dějiny českého výtvarného umění IV : 1890 - 1938. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0630-3.

PECHAR, Josef a URLICH, Petr. Programy české architektury. Praha: Odeon, 1981. 303 s.

PETRASOVÁ, Taťána a LORENZOVÁ, Helena, ed. Dějiny českého výtvarného umění III : 1780 - 1890. Praha: Academia, 2001. 429+407 s.; obr. příl. ISBN 80-200-0735-0.

RAEBURN, Michael et al. Dějiny architektury. Praha: Odeon, 1993. 318 s. ISBN 80-207-0185-0.

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

ŠVÁCHA, Rostislav a MALÝ, Jan. Lomené, hranaté a obloukové tvary : Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Praha: Gallery, 2000. 215 s. ISBN 80-86010-35-X.

ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie, edd. Dějiny českého výtvarného umění V: 1939 - 1958. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1390-3.

VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: devatenáct esejů o devatenáctém století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 80-7203-475-8.

VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři: architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 277 s. ISBN 80-7203-474-X.

VYBÍRAL, Jindřich. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období historismu. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 214 s. ISBN 80-7203-205-4.

ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Vladimír CZUMALO Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů