Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU4 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

I. ARCHITEKTURA A MĚSTO V OBDOBÍ PŘÍSNÉHO HISTORISMU

 1. Urbanizace, změny hodnotové hierarchie ve vztahu k městu. Přeskupení vztahů privátního a veřejného, sakrálního a profánního. Vývoj bydlení jako východiska osvojování hmotného prostředí.
 2. Věda a umění - problém přísného historismu. Sloh a architektura, tradice a inovace. Přísný historismus a sémiotika vizuální stránky prostředí. Dějiny umění a distribuce historických uměleckých děl. Medializace architektury - fotografie a „světelné obrazy“. Problém mustrbuchů a principu koláže. Nové interpretace - průmyslové a zemědělské stavby, nádraží, kanalizace.
 3. Národní obsahy a formy jejich sdělení. Problém vztahu národního slohu a internacionálního středoevropského historismu. Konstituování manifestovaně české a německé architektury na našem území. Sakrální architektura a národní program. Architektura a kánon národní klasiky, formovaný malířstvím a sochařstvím.
 4. Proměny vizuální stránky měst - veřejná doprava, veřejné osvětlení. Fenomén korza a kavárny. Umění a vizualita každodennosti. Nástup vědomí hodnot historického prostředí. Problém asanace. Vědecký historismus a památkový purismus. Rozklad přísného historismu.

II. ČESKÁ ARCHITEKTURA A MĚSTO V OBDOBÍ POZDNÍHO HISTORISMU A ČASNÉ MODERNY

 1. Pozdní historismus - architektura a veřejnost. Specifičnost českého neobaroka. Zemská jubilejní výstava a Národopisná výstava českoslovanská. „Vysoká“ a lidová architektura. Muzea a soupisové práce.
 2. Školení architektů, profesní organizace, vztah Vídně a Prahy, rsp. Vídně a Brna. Národní architektura v multikulturním prostředí? Reflexe architektury mimo území mocnářství.
 3. Cesty nástupu časné moderny. Myšlenkové zázemí časné moderny. Pravda a architektura. Vývoj bydlení.

III. ČESKÁ KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA

 1. Architektura a exprese. Profil generace. Teorie kubistické architektury a její zdroje. Architektura - program - teorie - historiografie. Problém sémantiky moderní architektury.
 2. Vztah k historickému prostředí, role Klubu Za starou Prahu. Stavebníci a dobové reflexe. Ohlasy české kubistické architektury.
 3. Hledání nové státně a národně reprezentační architektury po vzniku samostatného Československa a vítězství národního dekorativismu. Problém monumentální architektury. Horizonty stylu - paralelní rustikalizace kubistického tvarosloví. Vztah architektury a ostatních uměleckých druhů, resp. architekta a ostatních umělců.

IV. ARCHITEKTURA ČESKÉHO PURISMU A FUNKCIONALISMU

 1. Architektura a I. světová válka. Problém modernistického obrazu vývoje architektury. Architektura ?středního proudu? a stylová pluralita. Devětsilský romantismus. Vztah purismu a nástupu funkcionalismu. Věda versus umění, konstruktivismus a „regulérní likvidace umění“. Emocionální a vědecký funkcionalismus.
 2. Posun času architektury. Česká, moravská a slezská města a problém velkoměstské architektury. Tradice a kult modernity, genius loci jako pověra. Medializace architektury, architektura - fotografie - film. Nový vztah k přírodnímu prostředí - sportovní a rekreační architektura, tramping. Architektura a politika, architektura a ideologie, architektura a utopie. Bydlení, varianty řešení vztahu privátního a veřejného, individuálního a kolektivního. Architekt jako organizátor všech životních funkcí.
 3. Funkcionalismus a moderní klasicismus, problém monumentální architektury. Věda - teorie - program - „vnitřní historiografie“. Architektura a II. světová válka. Likvidace funkcionalismu a jeho rezidua. Smysl nové architektury. Problematika památkové ochrany děl moderní architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DĘBICKI, Jacek, FAVRE, Jean-Francois, GRÜNEWALD, D. a PIMENTEL, A. F. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Překlad Jiří Špaček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203-076-0.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Překlad Miroslava Tůmová. 2. vyd. Praha: Argo, Mladá fronta, 2003. 684 s. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9.

KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Překlad Petr Kaška a Zdeněk Vyplel. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8.

Doporučená literatura:

ANDĚL, Jaroslav. Nová vize: avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938. 1. české vyd. Praha: Slovart, 2005. 278 s. ISBN 80-7209-624-9.

CZUMALO, Vladimír. Česká teorie architektury v letech okupace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 126 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 133/1990.

HENCKMANN, Wolfhart a LOTTER, Konrad. Estetický slovník. Překlad Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. Členská knižnice. ISBN 80-205-0478-8.

KORYČÁNEK, Rostislav. Česká architektura v německém Brně: město jako ideální krajina nacionalismu. 1. vyd. Brno: ERA, 2003. 248 s. ISBN 80-86517-31-4.

HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

LAHODA, Vojtěch, NEŠLEHOVÁ, Mahulena, PLATOVSKÁ, Marie, ŠVÁCHA, Rostislav, BYDŽOVSKÁ, Lenka, edd. Dějiny českého výtvarného umění IV : 1890 - 1938. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0630-3.

PECHAR, Josef a URLICH, Petr. Programy české architektury. Praha: Odeon, 1981. 303 s.

PETRASOVÁ, Taťána a LORENZOVÁ, Helena, ed. Dějiny českého výtvarného umění III : 1780 - 1890. Praha: Academia, 2001. 429+407 s.; obr. příl. ISBN 80-200-0735-0.

RAEBURN, Michael et al. Dějiny architektury. Praha: Odeon, 1993. 318 s. ISBN 80-207-0185-0.

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

ŠVÁCHA, Rostislav a MALÝ, Jan. Lomené, hranaté a obloukové tvary : Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Praha: Gallery, 2000. 215 s. ISBN 80-86010-35-X.

ŠVÁCHA, Rostislav a PLATOVSKÁ, Marie, edd. Dějiny českého výtvarného umění V: 1939 - 1958. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1390-3.

VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: devatenáct esejů o devatenáctém století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 80-7203-475-8.

VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři: architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 277 s. ISBN 80-7203-474-X.

VYBÍRAL, Jindřich. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období historismu. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 214 s. ISBN 80-7203-205-4.

ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů