Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU4 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Vladimír CZUMALO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír CZUMALO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

I. ARCHITEKTURA A MĚSTO V OBDOBÍ PŘÍSNÉHO HISTORISMU

 1. Urbanizace, změny hodnotové hierarchie ve vztahu k městu. Přeskupení vztahů privátního a veřejného, sakrálního a profánního. Vývoj bydlení jako východiska osvojování hmotného prostředí.
 2. Věda a umění - problém přísného historismu. Sloh a architektura, tradice a inovace. Přísný historismus a sémiotika vizuální stránky prostředí. Dějiny umění a distribuce historických uměleckých děl. Medializace architektury - fotografie a „světelné obrazy“. Problém mustrbuchů a principu koláže. Nové interpretace - průmyslové a zemědělské stavby, nádraží, kanalizace.
 3. Národní obsahy a formy jejich sdělení. Problém vztahu národního slohu a internacionálního středoevropského historismu. Konstituování manifestovaně české a německé architektury na našem území. Sakrální architektura a národní program. Architektura a kánon národní klasiky, formovaný malířstvím a sochařstvím.
 4. Proměny vizuální stránky měst - veřejná doprava, veřejné osvětlení. Fenomén korza a kavárny. Umění a vizualita každodennosti. Nástup vědomí hodnot historického prostředí. Problém asanace. Vědecký historismus a památkový purismus. Rozklad přísného historismu.

II. ČESKÁ ARCHITEKTURA A MĚSTO V OBDOBÍ POZDNÍHO HISTORISMU A ČASNÉ MODERNY

 1. Pozdní historismus - architektura a veřejnost. Specifičnost českého neobaroka. Zemská jubilejní výstava a Národopisná výstava českoslovanská. „Vysoká“ a lidová architektura. Muzea a soupisové práce.
 2. Školení architektů, profesní organizace, vztah Vídně a Prahy, rsp. Vídně a Brna. Národní architektura v multikulturním prostředí? Reflexe architektury mimo území mocnářství.
 3. Cesty nástupu časné moderny. Myšlenkové zázemí časné moderny. Pravda a architektura. Vývoj bydlení.

III. ČESKÁ KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA

 1. Architektura a exprese. Profil generace. Teorie kubistické architektury a její zdroje. Architektura - program - teorie - historiografie. Problém sémantiky moderní architektury.
 2. Vztah k historickému prostředí, role Klubu Za starou Prahu. Stavebníci a dobové reflexe. Ohlasy české kubistické architektury.
 3. Hledání nové státně a národně reprezentační architektury po vzniku samostatného Československa a vítězství národního dekorativismu. Problém monumentální architektury. Horizonty stylu - paralelní rustikalizace kubistického tvarosloví. Vztah architektury a ostatních uměleckých druhů, resp. architekta a ostatních umělců.

IV. ARCHITEKTURA ČESKÉHO PURISMU A FUNKCIONALISMU

 1. Architektura a I. světová válka. Problém modernistického obrazu vývoje architektury. Architektura ?středního proudu? a stylová pluralita. Devětsilský romantismus. Vztah purismu a nástupu funkcionalismu. Věda versus umění, konstruktivismus a „regulérní likvidace umění“. Emocionální a vědecký funkcionalismus.
 2. Posun času architektury. Česká, moravská a slezská města a problém velkoměstské architektury. Tradice a kult modernity, genius loci jako pověra. Medializace architektury, architektura - fotografie - film. Nový vztah k přírodnímu prostředí - sportovní a rekreační architektura, tramping. Architektura a politika, architektura a ideologie, architektura a utopie. Bydlení, varianty řešení vztahu privátního a veřejného, individuálního a kolektivního. Architekt jako organizátor všech životních funkcí.
 3. Funkcionalismus a moderní klasicismus, problém monumentální architektury. Věda - teorie - program - „vnitřní historiografie“. Architektura a II. světová válka. Likvidace funkcionalismu a jeho rezidua. Smysl nové architektury. Problematika památkové ochrany děl moderní architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

ANDĚL, J. Nová vize : Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918 - 1938. B. m. : Slovart, 2005. ISBN 80-7209-624-9

CZUMALO, V. Česká teorie architektury v letech okupace. Praha : Karolinum 1991. ISSN 0567-8307

DEBICKI, J.- FAVRE, J.-F. - GRÜNEWALD, D. - PIMENTEL, A. F. Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001. ISBN 80-7203-076-0

FRAMPTON, K. Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1261-3

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 2. vyd. Praha : Argo - Mladá fronta, 2003. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9

HENCKMANN, W. - LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8

KOCH, W. Evropská architektura : encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8

KORYČÁNEK, R. Česká architektura v německém Brně : Město jako ideální krajina nacionalismu. B. m. : ERA, 2003. ISBN 80-86517-31-4

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha : Academia, 1995 -2006. ISBN 80-200-0521-8, 80-200-0522-6, 80-200-1209-5

LAHODA, V. - NEŠLEHOVÁ, M. - PLATOVSKÁ, M. - ŠVÁCHA, R. - BYDŽOVSKÁ, L. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV : 1890 - 1938. Praha : Academia, 1998. ISBN 80-200-0630-3

PECHAR, J. - URLICH, P. Programy české architektury. Praha : Odeon, 1981.

PETRASOVÁ, T. - LORENZOVÁ, H. Dějiny českého výtvarného umění III : 1780 - 1890. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0

REABURN, M. et al. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993. ISBN 80-207-0185-0

SOURIAU, É. Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria, 1994. ISBN 80-85605-18-X

ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria, 1995. ISBN 80-8560584-8

ŠVÁCHA, R. - MALÝ, J. Lomené, hranaté a obloukové tvary : Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Praha : Gallery, 2000. ISBN 80-86010-35-X

ŠVÁCHA, R. - PLATOVSKÁ, M. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění V : 1939 - 1958. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1390-3

VYBÍRAL, J. Česká architektura na prahu moderní doby : Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-475-8

VYBÍRAL, J. Mladí mistři : Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-474-X

VYBÍRAL, J. Století dědiců a zakladatelů : Architektura jižních Čech v období historismu. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-205-4

ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století : Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2002. ISBN 80-85227-49-5

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + vypracování práce (dle zadání). Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky. Vypisuje se v roce 2010/11.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Vladimír CZUMALO Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů