Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU5 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cyklus přednášek je koncipován jako uvedení do klíčových témat dějin evropské vizuální kultury. Kolem nich se soustřeďuje objasňování mimouměleckých kontextů vizuálních umění. Přednášky zároveň uvádějí do věd o člověku a kultuře, především do kulturní, sociální, historické a vizuální antropologie, kulturní ekologie, současné historiografie kultury a vizuálních studií.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

1.Umění a kultura. Vizuální kultura. Umění ? mimoumění. Vizualita. Stav a možnosti poznání vizuální kultury.

2.Hmotné a sociální prostředí. Město jako komplexní kulturní fenomén. Horizonty vnímání města. Město a vizuální zkušenost.

3.Přírodní a umělé místo. Protoarchitektura a zrod architektury.

4.Uvnitř a vně. Hradby a brány, hranice a osy.

5.Labyrint a mříž.

6.Princip akropole. Vertikální hierarchie struktury města a její významy.

7.Princip agory. Horizontální hierarchie struktury města a její významy.

8.Akropolis a agora. Vznik veřejného prostoru.

9.Privátní a veřejné ve městě. Nástin vývoje veřejného prostoru.

  1. Město a krajina. Obraz vývoje vztahu člověka a přírody ve vizuální kultuře I.
  2. Venkovské sídlo a krajina. Obraz vývoje vztahu člověka a přírody ve vizuální kultuře II.
  3. Sakrální a profánní ve městě a v krajině.

Doporučená nebo povinná literatura

AJVAZ, M. ? HAVEL, I. M. ? MITÁŠOVÁ, M.(edd.) Prostor a jeho člověk. Praha : Vesmír, 2004. ISBN 80-85977-60-5

AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno : Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-154-X

BACHELARD, G. Poetika prostoru. Praha : Malvern, 2009. ISBN 978-80-86702-61-2

The Blackwell companion to the sociology of culture. Malden : Blackwell, 2005. ISBN 0-631-23174-9

BURKE, P. Co je kulturní historie? Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-302-8

BURKE, P. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-638-6

BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové : Historická antropologie raně novověké Itálie : Eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany : H & H, 2007. ISBN 978-80-7319-069-9

BŮŽEK, V. ? KRÁL, P. (edd.) Člověk časného raného novověku. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-694-3

CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-29-2

CÍLEK, V. Makom : Kniha míst. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-29-2

CÍLEK, V. Dýchat s ptáky. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-202-1

COOTE, J. ? SHELTON, J. Anthropology, art and aesthetic. Oxford : Claredon Press, 1994. ISBN 0-19-827945-0

ČENĚK, D. ? PORYBNÁ, T. (edd.) Vizuální antropologie : Kultura žitá a viděná. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-47-2

DELUMEAU, J. Dějiny ráje : Zahrada rozkoše. Praha : Argo, 2003. ISBN 80-7203-460-X

DONADONI, E. (ed.) Egyptský člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-813-4

DUBY, G. Věk katedrál : Umění a společnost 980 ? 1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9

van DÜLMEN, R. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2

van DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století) I - III. Praha : Argo, 1999 ? 2006. ISBN 80-7203-116-3, 80-7203-812-5, 80-7203-813-3

ECO, U. (ed.) Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7174-084-X

ECO, U. (ed.) Dějiny ošklivosti. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0

ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994. ISBN 80-85795-11-6

ELIAS, N. O procesu civilizace I - II. Praha : Argo, 2006-2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3

European culture : A contemporary companion. London : Cassell, 1993. ISBN 0-304-32720-4

FILIPOVÁ, M. ? RAMPLEY, M. Možnosti vizuálních studií : Obrazy ? texty ? interpretace. Brno : Společnost pro odbornou literaturu ? Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-87029-26-8

FURET, F. Člověk romantismu a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1

GARIN, F. (ed.) Renesanční člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad 2003. ISBN 80-7021-653-0

GEHL, J. Život mezi budovami : Užívání veřejných prostranství. Brno : Nadace Partnerství, 2000. ISBN 80-85834-79-0

GUREVIČ, A. J. Kategorie středověké kultury. Praha : Mladá fronta, 1978.

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk. Praha : OIKOYMENH, 1993. ISBN 80-85241-40-4

HOFFMANN, F. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha : Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-543-2

JŮZL, M. (ed.) Dějiny umělecké kultury I. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22192-0

JŮZL, M. (ed.) Dějiny umělecké kultury II. Praha : SPN, 1996. ISBN 80-04-22193-9

KLÁPŠTĚ, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha : Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-175-1

KRATOCHVÍL, P. (ed.) O smyslu a interpretaci architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005.

KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994.

LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha : Vyšehrad, 1991. ISBN 80-7021-808-8

LE GOFF, J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8

LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-545-3

LIBROVÁ, H. Láska ke krajině? Brno : Blok, 1988.

LYNCH, K. Obraz města. Praha : Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-094-0

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 1. : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2000. ISBN 80-902735-3-X

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 2. : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2003. ISBN 80-902735-8-0

MATOUŠEK, V. Čechy krásné, Čechy mé : Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha : Agentura KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-36-3

NODL, M. ? ŠMAHEL, F. (edd.) Člověk českého středověku. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-448-0

NODL, M. ? TINKOVÁ, D. Antropologické přístupy k historickému bádání. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-923-4

NORBERG-SCHULZ, Ch. Genius loci : k fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994. ISBN 80-207-0241-5

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha : Státní pedagogické nakla?datelství, 1985.

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha : MK ČR ? Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

SÁDLO, J. ? POKORNÝ, P. ? HÁJEK, P. ? DRESLEROVÁ, D. ? CÍLEK, V. Krajina a revoluce : Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha : Malá Skála, 2005. ISBN 80-86776-02-6

SCHAMA, S. Krajina a paměť. Praha : Argo ? Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9, 978-80-7363-071-3

ŠEVČÍK, O. Architektura ? historie ? umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0345-9

ŠKABRADA, J. Lidové stavby : Architektura českého venkova. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5

VERNANT, J.-P. Řecký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6

VILLARI, R. (ed.) Barokní člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2

VLNAS, V. (ed.) Sláva barokní Čechie : Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha : Národní galerie, 2001. ISBN 80-7035-258-2

WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. 2. vyd. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0244-X

WINTHROP, R. H. Dictionary of concepts in cultural anthropology. New York, London : Westport, Greenwood Press, 1991. ISBN 0-313-24280-1

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + Posluchač si po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru. Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů