Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU5 Z 1 2PT česky zimní

Garant předmětu

Vladimír CZUMALO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír CZUMALO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cyklus přednášek je koncipován jako uvedení do klíčových témat dějin evropské vizuální kultury. Kolem nich se soustřeďuje objasňování mimouměleckých kontextů vizuálních umění. Přednášky zároveň uvádějí do věd o člověku a kultuře, především do kulturní, sociální, historické a vizuální antropologie, kulturní ekologie, současné historiografie kultury a vizuálních studií.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

1.Umění a kultura. Vizuální kultura. Umění ? mimoumění. Vizualita. Stav a možnosti poznání vizuální kultury.

2.Hmotné a sociální prostředí. Město jako komplexní kulturní fenomén. Horizonty vnímání města. Město a vizuální zkušenost.

3.Přírodní a umělé místo. Protoarchitektura a zrod architektury.

4.Uvnitř a vně. Hradby a brány, hranice a osy.

5.Labyrint a mříž.

6.Princip akropole. Vertikální hierarchie struktury města a její významy.

7.Princip agory. Horizontální hierarchie struktury města a její významy.

8.Akropolis a agora. Vznik veřejného prostoru.

9.Privátní a veřejné ve městě. Nástin vývoje veřejného prostoru.

  1. Město a krajina. Obraz vývoje vztahu člověka a přírody ve vizuální kultuře I.
  2. Venkovské sídlo a krajina. Obraz vývoje vztahu člověka a přírody ve vizuální kultuře II.
  3. Sakrální a profánní ve městě a v krajině.

Doporučená nebo povinná literatura

AJVAZ, Michal, HAVEL, Ivan M. a MITÁŠOVÁ, Monika, edd. Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004. 327 s. ISBN 80-85977-60-5

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011. 217 s. Bod. ISBN 978-80-7363-302-8.

ČENĚK, David, ed. a PORYBNÁ, Tereza, ed. Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Překlad David Čeněk a Tereza Porybná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 332 s. Estetika; sv. 2. ISBN 978-80-87378-47-2.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I, Dům a jeho lidé. Překlad Martin Všetíček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 338 s. Každodenní život; sv. 3. ISBN 80-7203-116-3.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II, Vesnice a město. Překlad Martina Nováková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 358 s. Každodenní život; sv. 33. ISBN 80-7203-812-5.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III, Náboženství, magie, osvícenství. Překlad Pavel Himl. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 339 s. Každodenní život; sv. 34. ISBN 80-7203-813-3.

FILIPOVÁ, Marta a RAMPLEY, Matthew. Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 254 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-87029-26-8.

MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální. 1. vyd. Praha: Krigl, ©2010. 381 s. ISBN 978-80-86912-36-3.

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6.

Doporučná literatura:

AUGÉ, Marc, UHDEOVÁ, Jitka, ed. a VOJTOVÁ, Jarmila, ed. Antropologie současných světů. Překlad Ivana Holzbachová. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1999. 127 s. ISBN 80-7108-154-X.

BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2009. 245 s. ISBN 978-80-86702-61-2.

JACOBS, Mark D., ed. a HANRAHAN, Nancy Weiss, ed. The Blackwell companion to the sociology of culture. 1st pub. Malden: Blackwell, 2005. xvi, 503 s. Blackwell companions to sociology; 12. ISBN 0-631-23174-9.

BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s., [16] s. obr. příl. Každodenní život; sv. 22. ISBN 80-7203-638-6.

BURKE, Peter. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2007. 403 s. ISBN 978-80-7319-069-9.

BŮŽEK, Václav a KRÁL, Pavel, edd. Člověk časného raného novověku. Praha: Argo, 2007. 486 s. ISBN 978-80-7203-694-3.

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002. 231 s., xvi s. obr. příl. ISBN 80-86569-29-2.

CÍLEK, Václav. Makom: kniha míst. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 267 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-86569-91-8.

CÍLEK, Václav. Dýchat s ptáky: obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 246 s. ISBN 978-80-7363-202-1.

COOTE, Jeremy, ed. and SHELTON, Anthony, ed. Anthropology, art and aesthetic. Oxford: Clarendon Press, 1994. 304 s. ISBN 0-19-827945-0.

DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje. Zahrada rozkoše. Překlad Zdeněk Müller. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 287 s. Každodenní život; sv. 15. ISBN 80-7203-460-X.

DONADONI, Sergio. Egyptský člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 313 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-813-4.

DUBY, Georges. Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s., [32] s. obr. příl. Historické myšlení; sv. 16. ISBN 80-7203-418-9.

DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. Bod. ISBN 80-86569-15-2.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0.

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Překlad Filip Karfík. Vyd. 1. v Praze: Česká křesťanská akademie, 1994. 155 s. Knihy ze světa; [sv. 7]. ISBN 80-85795-11-6.

ELIAS, Norbert. O procesu civilizace I - II. Praha: Argo, 2006-2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3.

LAW, Jonathan, ed. European culture: a contemporary companion. 1st publ. London: Cassell, ©1993. vii, 403 s. ISBN 0-304-32720-4.

FURET, François, ed. Člověk romantismu a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 287 s. ISBN 978-80-7021-818-1.

GARIN, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-653-0.

GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Vyd. v češtině 1. Brno: Nadace Partnerství, 2000. 202 s. ISBN 80-85834-79-0.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16 s. obr. příl. Most; sv. 17.

HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Překlad Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 185 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-40-4.

HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vyd. 1., (Celkově 2., rozš. a upr.). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 712 s. Česká historie; sv. 20. ISBN 978-80-7106-543-2.

JŮZL, Miloš, ed. Dějiny umělecké kultury I. Praha: SPN, 1989. 367 s. ISBN 80-04-22192-0.

JŮZL, Miloš, ed. Dějiny umělecké kultury II. Praha: SPN, 1996. 342 s. ISBN 80-04-22193-9.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 624 s. Česká historie; sv. 15. ISBN 80-7106-175-1.

KRATOCHVÍL, Petr, ed. O smyslu a interpretaci architektury: sborník textů zahraničních autorů. Překlad Petr Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. 191 s. ISBN 80-86863-04-2.

KRATOCHVÍL, Zdeněk, HORÁČEK, Ivan a SÁDLO, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994. 222 s.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Překlad Josef Čermák. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s., [8] s. barev. obr. příl. Kulturní historie. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Překlad Ondřej Bastl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 319 s. ISBN 80-7021-274-8.

LE GOFF, Jacques a SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Překlad Lada Bosáková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 935 s. ISBN 80-7021-545-3.

LIBROVÁ, Hana. Láska ke krajině?. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1988. 165 s.

LYNCH, Kevin. Obraz města. Praha: Bova Polygon, 2004. 202 s. ISBN 80-7273-094-0.

MAIER, Karel, ed. Urbanistická čítanka: vybrané texty urbanistické literatury XX. století: 1., Klasikové moderního urbanismu, urbanismus jako prostorové utváření měst. Vyd. 1. Praha: Česká komora architektů, 2000. 127 s. ISBN 80-902735-3-X.

MAIER, Karel, ed. Urbanistická čítanka II.: vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Překlad Petra Kůsová. Vyd. 1. Praha: Česká komora architektů, 2003. 112 s. ISBN 80-902735-8-0.

ŠMAHEL, František, ed. a NODL, Martin, ed. Člověk českého středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. Každodenní život; sv. 14. ISBN 80-7203-448-0.

NODL, Martin a TINKOVÁ, Daniela. Antropologické přístupy k historickému bádání. Praha: Argo, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7203-923-4.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Překlad Pavel Halík a Petr Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1994. 218 s. ISBN 80-207-0241-5.

PETRÁŇ, Josef. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s. ISBN 14-417-85.

PETRÁŇ, Josef. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995-1997. 519 s. ISBN 80-7174-084-X.

SÁDLO, Jiří et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2005. 247 s. ISBN 80-86776-02-6.

SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 702 s., [36 s., 1 složený l. barev obr. příl.]. Zip; sv. 6. ISBN 978-80-7203-803-9.

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 80-7203-082-5.

VERNANT, Jean-Pierre, ed. Řecký člověk a jeho svět. Vydání 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 268 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-731-6.

VILLARI, Rosario, ed. Barokní člověk a jeho svět. Vydání 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 326 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-683-2.

VLNAS, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. V Praze: Národní galerie, 2001. 354 s. ISBN 80-7035-258-2.

WINTER, Zikmund, HAVEL, Rudolf, ed. a ROYT, Jan, ed. Zlatá doba měst českých. Vyd. 2., v Odeonu první. Praha: Odeon, 1991. 267 s. Klub čtenářů (Odeon); Sv. 637. ISBN 80-207-0244-X.

WINTHROP, Robert H. Dictionary of concepts in cultural anthropology. New York, London: Westport, Greenwood Press, 1991. 360 s. ISBN 0-313-24280-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky - 2020/21.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Distanční výuka

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Vladimír CZUMALO Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů