Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU6 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

1.Bydlení jako klíč k prostředí. Páteřní témata bydlení. Princip domus a princip insula.

2.Dům/byt jako obraz světa. Dům/byt a rodina. Funkční a významová náplň domácnosti. Elementy obytného prostředí.

3.Nástin vývoje vybraných typů obytné architektury.

4.Nástin dějin vytápění, osvětlování, zásobování vodou a likvidace odpadků.

5.Nástin dějin zařizovacích předmětů.

6.Nástin dějin stravy, gastronomické kultury a stolování.

7.Tělo a tělesnost jako téma vizuální kultury. Klíčové problémy a vývoj. Nahota v každodennosti a ve vizuální kultuře. Sexualita a vizuální kultura.

8.Oděv a úprava těla. Nástin vývoje I.

9.Oděv a úprava těla. Nástin vývoje II.

  1. Smrt a smrtelnost jako základní téma kultury. Kulturní dějiny smrti. Narození a smrt ve vizuální kultuře.
  2. Dějiny pohřbívání. Funerální umění a jeho kontexty.
  3. Pohyb v prostoru a vizuální kultura.
  4. Komunikace a vizuální kultura. Vztah vizuální komunikace a výtvarného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

ARI?S, Ph. Dějiny smrti I - II. Praha : Argo, 2000. ISBN 80-7203-293-3

ASSMANN, J. Smrt jako fenomén kulturní teorie. Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-514-3

BURKE, P. Co je kulturní historie? Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-302-8

BURKE, P. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-638-6

BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové : Historická antropologie raně novověké Itálie : Eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany : H & H, 2007. ISBN 978-80-7319-069-9

BŮŽEK, V. ? KRÁL, P. (edd.) Člověk časného raného novověku. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-694-3

COOTE, J. ? SHELTON, J. Anthropology, art and aesthetic. Oxford : Claredon Press, 1994. ISBN 0-19-827945-0

ČENĚK, D. ? PORYBNÁ, T. (edd.) Vizuální antropologie : Kultura žitá a viděná. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-47-2

ČINÁTLOVÁ, B. Příběh těla. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2009. ISBN 978-80-87053-36-2

DELUMEAU, J. Dějiny ráje : Zahrada rozkoše. Praha : Argo, 2003. ISBN 80-7203-460-X

DONADONI, E. (ed.) Egyptský člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-813-4

DUBY, G. Věk katedrál : Umění a společnost 980 ? 1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9

van DÜLMEN, R. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2

van DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století) I - III. Praha : Argo, 1999 ? 2006. ISBN 80-7203-116-3, 80-7203-812-5, 80-7203-813-3

ECO, U. (ed.) Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7174-084-X

ECO, U. (ed.) Dějiny ošklivosti. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0

ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994. ISBN 80-85795-11-6

ELIAS, N. O procesu civilizace I - II. Praha : Argo, 2006-2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3

European culture : A contemporary companion. London : Cassell, 1993. ISBN 0-304-32720-4

FILIPOVÁ, M. ? RAMPLEY, M. Možnosti vizuálních studií : Obrazy ? texty ? interpretace. Brno : Společnost pro odbornou literaturu ? Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-87029-26-8

FOUCAULT, M. Dějiny sexuality : Vůle k vědění : Užívání slastí : Péče o sebe. Praha : Herrmann & synové, 1999 ? 2003. ISBN 80-238-5090-3, 80-239-1187-2, 80-239-1186-4

FREEDMAN, P. Jídlo : Dějiny chuti. Praha : Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1847-0

GARIN, F. (ed.) Renesanční člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad 2003. ISBN 80-7021-653-0

GOODY, J. Proměny rodiny v evropské historii. Praha : Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-396-7

GREBENÍČKOVÁ, R. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha : Prostor, 1997. ISBN 80-85190-65-6

GUREVIČ, A. J. Kategorie středověké kultury. Praha : Mladá fronta, 1978.

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk. Praha : OIKOYMENH, 1993. ISBN 80-85241-40-4

HLAVAČKA, M. Cestování v éře dostavníku. Praha : Argo, 1996. ISBN 80-7203-015-9

JŮZL, M. (ed.) Dějiny umělecké kultury I. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22192-0

JŮZL, M. (ed.) Dějiny umělecké kultury II. Praha : SPN, 1996. ISBN 80-04-22193-9

KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994.

LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha : Vyšehrad, 1991. ISBN 80-7021-808-8

LE GOFF, J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8

LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-545-3

LE GOFF, J. ? TRUONG, N. Tělo ve středověké kultuře. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-826-6

LÉVI-STRAUSS, C. Mythologica* Syrové a vařené. Praha : Argo, 2006. ISBN 80-7203-644-0

LÉVI-STRAUSS, C. Mythologica** Od medu k popelu. Praha : Argo, 2006. ISBN 80-7203-737-4

LÉVI-STRAUSS, C. Mythologica*** Původ stolničení. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-907-4

LÉVI-STRAUSS, C. Mythologica Nahý člověk. Praha : Argo, 2008. ISBN 978-80-257-0059-4

MONTANARI, M. Hlad a hojnost : Dějiny stravování v Evropě. Nakladatel?ství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-560-9

NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-397-3

NODL, M. ? ŠMAHEL, F. (edd.) Člověk českého středověku. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-448-0

NODL, M. ? TINKOVÁ, D. Antropologické přístupy k historickému bádání. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-923-4

NORBERG-SCHULZ, Ch. Genius loci : k fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994. ISBN 80-207-0241-5

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha : Státní pedagogické nakla?datelství, 1985.

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha : MK ČR ? Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

ŠEVČÍK, O. Architektura ? historie ? umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0345-9

ŠKABRADA, J. Lidové stavby : Architektura českého venkova. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5

VERNANT, J.-P. Řecký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6

VILLARI, R. (ed.) Barokní člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2

VLNAS, V. (ed.) Sláva barokní Čechie : Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha : Národní galerie, 2001. ISBN 80-7035-258-2

WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. 2. vyd. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0244-X

WINTHROP, R. H. Dictionary of concepts in cultural anthropology. New York, London : Westport, Greenwood Press, 1991. ISBN 0-313-24280-1

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + vypracování práce (dle zadání). Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů