Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU6 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Vladimír CZUMALO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír CZUMALO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

1.Bydlení jako klíč k prostředí. Páteřní témata bydlení. Princip domus a princip insula.

2.Dům/byt jako obraz světa. Dům/byt a rodina. Funkční a významová náplň domácnosti. Elementy obytného prostředí.

3.Nástin vývoje vybraných typů obytné architektury.

4.Nástin dějin vytápění, osvětlování, zásobování vodou a likvidace odpadků.

5.Nástin dějin zařizovacích předmětů.

6.Nástin dějin stravy, gastronomické kultury a stolování.

7.Tělo a tělesnost jako téma vizuální kultury. Klíčové problémy a vývoj. Nahota v každodennosti a ve vizuální kultuře. Sexualita a vizuální kultura.

8.Oděv a úprava těla. Nástin vývoje I.

9.Oděv a úprava těla. Nástin vývoje II.

  1. Smrt a smrtelnost jako základní téma kultury. Kulturní dějiny smrti. Narození a smrt ve vizuální kultuře.
  2. Dějiny pohřbívání. Funerální umění a jeho kontexty.
  3. Pohyb v prostoru a vizuální kultura.
  4. Komunikace a vizuální kultura. Vztah vizuální komunikace a výtvarného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s., [16] s. obr. příl. Každodenní život; sv. 22. ISBN 80-7203-638-6.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I, Dům a jeho lidé. Překlad Martin Všetíček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 338 s. Každodenní život; sv. 3. ISBN 80-7203-116-3.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II, Vesnice a město. Překlad Martina Nováková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 358 s. Každodenní život; sv. 33. ISBN 80-7203-812-5.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III, Náboženství, magie, osvícenství. Překlad Pavel Himl. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 339 s. Každodenní život; sv. 34. ISBN 80-7203-813-3.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6.

Doporučená literatura:

ARIES, Philippe. Dějiny smrti I - II. Překlad Danuše Navrátilová. Praha: Argo, 2000. 768 s. ISBN 80-7203-293-3.

ASSMANN, Jan. Smrt jako fenomén kulturní teorie: obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Překlad Radka Fialová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 91 s. Světová náboženství. ISBN 80-7021-514-3.

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011. 217 s. Bod. ISBN 978-80-7363-302-8.

BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s., [16] s. obr. příl. Každodenní život; sv. 22. ISBN 80-7203-638-6.

BURKE, Peter. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2007. 403 s. ISBN 978-80-7319-069-9.

BŮŽEK, Václav a KRÁL, Pavel, edd. Člověk časného raného novověku. Praha: Argo, 2007. 486 s. ISBN 978-80-7203-694-3.

COOTE, Jeremy, ed. and SHELTON, Anthony, ed. Anthropology, art and aesthetic. Oxford: Clarendon Press, 1994. 304 s. ISBN 0-19-827945-0.

ČENĚK, David, ed. a PORYBNÁ, Tereza, ed. Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Překlad David Čeněk a Tereza Porybná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 332 s. Estetika; sv. 2. ISBN 978-80-87378-47-2.

ČINÁTLOVÁ, Blanka. Příběh těla. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009. 223 s. ISBN 978-80-87053-36-2.

DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje. Zahrada rozkoše. Překlad Zdeněk Müller. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 287 s. Každodenní život; sv. 15. ISBN 80-7203-460-X.

DONADONI, Sergio. Egyptský člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 313 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-813-4.

DUBY, Georges. Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s., [32] s. obr. příl. Historické myšlení; sv. 16. ISBN 80-7203-418-9.

ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0.

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Překlad Filip Karfík. Vyd. 1. v Praze: Česká křesťanská akademie, 1994. 155 s. Knihy ze světa; [sv. 7]. ISBN 80-85795-11-6.

ELIAS, Norbert. O procesu civilizace I - II. Praha: Argo, 2006-2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3.

LAW, Jonathan, ed. European culture: a contemporary companion. 1st publ. London: Cassell, ©1993. vii, 403 s. ISBN 0-304-32720-4.

FILIPOVÁ, Marta a RAMPLEY, Matthew. Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 254 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-87029-26-8.

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality : Vůle k vědění : Užívání slastí : Péče o sebe. Praha: Herrmann & synové, 1999, 2003. ISBN 80-238-5090-3, 80-239-1187-2, 80-239-1186-4.

FREEDMAN, Paul H., ed. Jídlo: dějiny chuti. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 368 s. ISBN 978-80-204-1847-0.

GARIN, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-653-0.

GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 229 s. Utváření Evropy; sv. 10. ISBN 80-7106-396-7.

GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 107 s. Střed; sv. 18. ISBN 80-85190-65-6.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Překlad Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16 s. obr. příl. Most; sv. 17.

HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk: německo-česky. Překlad Ivan Chvatík. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. 203 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 53. ISBN 80-7298-165-X.

HLAVAČKA, Milan. Cestování v éře dostavníku: všední den na středoevropských cestách. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 137 s., viii s. barev. il. Každodenní život; sv. 1. ISBN 80-7203-015-9.

JŮZL, Miloš, ed. Dějiny umělecké kultury I. Praha: SPN, 1989. 367 s. ISBN 80-04-22192-0.

JŮZL, Miloš, ed. Dějiny umělecké kultury II. Praha: SPN, 1996. 342 s. ISBN 80-04-22193-9.

KRATOCHVÍL, Zdeněk, HORÁČEK, Ivan a SÁDLO, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994. 222 s.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Překlad Josef Čermák. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s., [8] s. barev. obr. příl. Kulturní historie. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Překlad Ondřej Bastl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 319 s. ISBN 80-7021-274-8.

LE GOFF, Jacques a SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Překlad Lada Bosáková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 935 s. ISBN 80-7021-545-3.

LE GOFF, Jacques a TRUONG, Nicolas. Tělo ve středověké kultuře. Překlad Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 155 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-826-6.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [1], Syrové a vařené. Překlad Jindřich Vacek. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 423 s. Capricorn; sv. 14. ISBN 80-7203-644-0.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [2], Od medu k popelu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 469 s. Capricorn; sv. 15. ISBN 80-7203-737-4.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [3], Původ stolničení. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 510 s., [3] s. barev. obr. příl. Capricorn; sv. 16. ISBN 978-80-7203-907-4.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [4], Nahý člověk. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 746 s. Capricorn; sv. 15. ISBN 978-80-257-0059-4.

MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost: dějiny stravování v Evropě. Překlad Zora Obstová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 227 s. Utváření Evropy; sv. 6. ISBN 80-7106-560-9.

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 413 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7021-397-3.

ŠMAHEL, František, ed. a NODL, Martin, ed. Člověk českého středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. Každodenní život; sv. 14. ISBN 80-7203-448-0.

NODL, Martin a TINKOVÁ, Daniela. Antropologické přístupy k historickému bádání. Praha: Argo, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7203-923-4.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Překlad Pavel Halík a Petr Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1994. 218 s. ISBN 80-207-0241-5.

PETRÁŇ, Josef. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s. ISBN 14-417-85.

PETRÁŇ, Josef. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995-1997. 519 s. ISBN 80-7174-084-X.

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 80-7203-082-5.

WINTER, Zikmund, HAVEL, Rudolf, ed. a ROYT, Jan, ed. Zlatá doba měst českých. Vyd. 2., v Odeonu první. Praha: Odeon, 1991. 267 s. Klub čtenářů (Odeon); Sv. 637. ISBN 80-207-0244-X.

WINTHROP, Robert H. Dictionary of concepts in cultural anthropology. New York, London: Westport, Greenwood Press, 1991. 360 s. ISBN 0-313-24280-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Vladimír CZUMALO Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů