Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU6 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

1.Bydlení jako klíč k prostředí. Páteřní témata bydlení. Princip domus a princip insula.

2.Dům/byt jako obraz světa. Dům/byt a rodina. Funkční a významová náplň domácnosti. Elementy obytného prostředí.

3.Nástin vývoje vybraných typů obytné architektury.

4.Nástin dějin vytápění, osvětlování, zásobování vodou a likvidace odpadků.

5.Nástin dějin zařizovacích předmětů.

6.Nástin dějin stravy, gastronomické kultury a stolování.

7.Tělo a tělesnost jako téma vizuální kultury. Klíčové problémy a vývoj. Nahota v každodennosti a ve vizuální kultuře. Sexualita a vizuální kultura.

8.Oděv a úprava těla. Nástin vývoje I.

9.Oděv a úprava těla. Nástin vývoje II.

  1. Smrt a smrtelnost jako základní téma kultury. Kulturní dějiny smrti. Narození a smrt ve vizuální kultuře.
  2. Dějiny pohřbívání. Funerální umění a jeho kontexty.
  3. Pohyb v prostoru a vizuální kultura.
  4. Komunikace a vizuální kultura. Vztah vizuální komunikace a výtvarného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s., [16] s. obr. příl. Každodenní život; sv. 22. ISBN 80-7203-638-6.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I, Dům a jeho lidé. Překlad Martin Všetíček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 338 s. Každodenní život; sv. 3. ISBN 80-7203-116-3.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II, Vesnice a město. Překlad Martina Nováková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 358 s. Každodenní život; sv. 33. ISBN 80-7203-812-5.

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III, Náboženství, magie, osvícenství. Překlad Pavel Himl. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 339 s. Každodenní život; sv. 34. ISBN 80-7203-813-3.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6.

Doporučená literatura:

ARIES, Philippe. Dějiny smrti I - II. Překlad Danuše Navrátilová. Praha: Argo, 2000. 768 s. ISBN 80-7203-293-3.

ASSMANN, Jan. Smrt jako fenomén kulturní teorie: obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Překlad Radka Fialová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 91 s. Světová náboženství. ISBN 80-7021-514-3.

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011. 217 s. Bod. ISBN 978-80-7363-302-8.

BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s., [16] s. obr. příl. Každodenní život; sv. 22. ISBN 80-7203-638-6.

BURKE, Peter. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2007. 403 s. ISBN 978-80-7319-069-9.

BŮŽEK, Václav a KRÁL, Pavel, edd. Člověk časného raného novověku. Praha: Argo, 2007. 486 s. ISBN 978-80-7203-694-3.

COOTE, Jeremy, ed. and SHELTON, Anthony, ed. Anthropology, art and aesthetic. Oxford: Clarendon Press, 1994. 304 s. ISBN 0-19-827945-0.

ČENĚK, David, ed. a PORYBNÁ, Tereza, ed. Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Překlad David Čeněk a Tereza Porybná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 332 s. Estetika; sv. 2. ISBN 978-80-87378-47-2.

ČINÁTLOVÁ, Blanka. Příběh těla. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009. 223 s. ISBN 978-80-87053-36-2.

DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje. Zahrada rozkoše. Překlad Zdeněk Müller. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 287 s. Každodenní život; sv. 15. ISBN 80-7203-460-X.

DONADONI, Sergio. Egyptský člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 313 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-813-4.

DUBY, Georges. Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s., [32] s. obr. příl. Historické myšlení; sv. 16. ISBN 80-7203-418-9.

ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0.

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Překlad Filip Karfík. Vyd. 1. v Praze: Česká křesťanská akademie, 1994. 155 s. Knihy ze světa; [sv. 7]. ISBN 80-85795-11-6.

ELIAS, Norbert. O procesu civilizace I - II. Praha: Argo, 2006-2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3.

LAW, Jonathan, ed. European culture: a contemporary companion. 1st publ. London: Cassell, ©1993. vii, 403 s. ISBN 0-304-32720-4.

FILIPOVÁ, Marta a RAMPLEY, Matthew. Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 254 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-87029-26-8.

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality : Vůle k vědění : Užívání slastí : Péče o sebe. Praha: Herrmann & synové, 1999, 2003. ISBN 80-238-5090-3, 80-239-1187-2, 80-239-1186-4.

FREEDMAN, Paul H., ed. Jídlo: dějiny chuti. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 368 s. ISBN 978-80-204-1847-0.

GARIN, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-653-0.

GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 229 s. Utváření Evropy; sv. 10. ISBN 80-7106-396-7.

GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 107 s. Střed; sv. 18. ISBN 80-85190-65-6.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Překlad Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16 s. obr. příl. Most; sv. 17.

HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk: německo-česky. Překlad Ivan Chvatík. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. 203 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 53. ISBN 80-7298-165-X.

HLAVAČKA, Milan. Cestování v éře dostavníku: všední den na středoevropských cestách. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 137 s., viii s. barev. il. Každodenní život; sv. 1. ISBN 80-7203-015-9.

JŮZL, Miloš, ed. Dějiny umělecké kultury I. Praha: SPN, 1989. 367 s. ISBN 80-04-22192-0.

JŮZL, Miloš, ed. Dějiny umělecké kultury II. Praha: SPN, 1996. 342 s. ISBN 80-04-22193-9.

KRATOCHVÍL, Zdeněk, HORÁČEK, Ivan a SÁDLO, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994. 222 s.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Překlad Josef Čermák. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s., [8] s. barev. obr. příl. Kulturní historie. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Překlad Ondřej Bastl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 319 s. ISBN 80-7021-274-8.

LE GOFF, Jacques a SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Překlad Lada Bosáková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 935 s. ISBN 80-7021-545-3.

LE GOFF, Jacques a TRUONG, Nicolas. Tělo ve středověké kultuře. Překlad Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 155 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-826-6.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [1], Syrové a vařené. Překlad Jindřich Vacek. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 423 s. Capricorn; sv. 14. ISBN 80-7203-644-0.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [2], Od medu k popelu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 469 s. Capricorn; sv. 15. ISBN 80-7203-737-4.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [3], Původ stolničení. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 510 s., [3] s. barev. obr. příl. Capricorn; sv. 16. ISBN 978-80-7203-907-4.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica. [4], Nahý člověk. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 746 s. Capricorn; sv. 15. ISBN 978-80-257-0059-4.

MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost: dějiny stravování v Evropě. Překlad Zora Obstová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 227 s. Utváření Evropy; sv. 6. ISBN 80-7106-560-9.

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Narození a smrt v české lidové kultuře. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 413 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7021-397-3.

ŠMAHEL, František, ed. a NODL, Martin, ed. Člověk českého středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. Každodenní život; sv. 14. ISBN 80-7203-448-0.

NODL, Martin a TINKOVÁ, Daniela. Antropologické přístupy k historickému bádání. Praha: Argo, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7203-923-4.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Překlad Pavel Halík a Petr Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1994. 218 s. ISBN 80-207-0241-5.

PETRÁŇ, Josef. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s. ISBN 14-417-85.

PETRÁŇ, Josef. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995-1997. 519 s. ISBN 80-7174-084-X.

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 80-7203-082-5.

WINTER, Zikmund, HAVEL, Rudolf, ed. a ROYT, Jan, ed. Zlatá doba měst českých. Vyd. 2., v Odeonu první. Praha: Odeon, 1991. 267 s. Klub čtenářů (Odeon); Sv. 637. ISBN 80-207-0244-X.

WINTHROP, Robert H. Dictionary of concepts in cultural anthropology. New York, London: Westport, Greenwood Press, 1991. 360 s. ISBN 0-313-24280-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů