English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Moc obrazu, obraz moci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MOM2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámit studenty s moderním a postmoderním myšlením o roli obrazu, médií a moci při utváření sociální reality.

Forma studia:

Přednáška provázená či následovaná řízeným i neřízeným dialogem a nalýzou příkladů z mediální, umělecké nebo životní praxe.

Předpoklady a další požadavky:

Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu:

Široce založená kritika obrazu, médií a moci, vycházející zejména z filosofických a sociologických pozic a zkoumající fabrikaci pravdy, dichotomii reality a fikce, simulaci a metaforizaci smyslu, reprezentaci a virtualizaci takzvané skutečnosti, obraz jako součást spotřební kultury, spektákl jako kamufláž zobecněné nejistoty, reklamu jako projev ideologizace sociálního prostoru, mediální psychózu ohrožení, reálný čas digitálních sítí, techniku jako nástroj dominace a moc jako technologii kontroly nad lidskými zdroji energie.

Doporučená nebo povinná literatura:

Literatura:

ADORNO, Theodore. Dialektika osvícenství, Praha, Oikoymenh, 2009

ADORNO, Theodore, HORKHEIMER, Max. Schéma masové kultury, Praha, Oikoymenh, 2009

AUMONT, Jacques, Obraz, Praha, AMU, 2005

BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin, Praha, Periplum, 2001

BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality, Brno, CDK, 2001

BESANCON, Alain. Zakázaný obraz, Praha, Barrister & Principal, 2013

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu, Praha, Intu, 2007

ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje, Praha, Mladá fronta, 2002

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha, OSPVU, 2001

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat, Praha, Dauphin, 2000

JOST, Francois. Realita/Fikce. Říše klamu. Praha, AMU, 2006

LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Praha, Portál, 2015

VIRILIO, Paul. Estetika mizení, Praha, Pavel Mervart, 2010

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity budou uděleny na základě aktivní účasti na semináři a odevzdání písemné práce k navrženému tématu, kterou student obhájí při ústním pohovoru.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017