Profesní rozvoj 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PR2 Z 3 48SS anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Autorské právo - Copy Left

Co je autorské dílo? (předmět autorského práva. znaky a druhy autorských děl).

Kdo je autor? (subjekt autorského práva, spoluautorství, díla souborná, anonym a pseudonym, vznik autorského práva, vydání a zveřejnění díla.

Co je obsahem autorského práva? Subjektivní práva osobnostní, obecná úprava osobnostních práv v občanském právu.

Trvání majetkových autorských práv, dědictví.

Alternativní druhy autorského práva: CC licence, volné užití, zákonné licence.

Co jsou Licence CC? soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování, za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí autorského práva, jsou jeho nadstavbou a jako takové vycházejí z občanského zákoníku (§ 2358 – 2389 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

  1. Uchovávání médií

základní koncepty uchovávání médií - “personální” a institucionální

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Profesní rozvoj 1 & 2 poskytuje řadu dovedností a konceptů nezbytných pro umělce ve 21. století. Výuku zajišťují externí odborníci formou modulů.

  1. Autorské právo - Copy Left

Tématické okruhy:

Dvoudenní modul sestává z přednáškové, respektive prezentační části a diskuze konkrétních problémů souvisejících s problematikou autorského práva v umělecké praxi. Důraz je kladen na možnosti (znovu)užívání autorských děl, výjimky z autorského zákona, licence typu creative commons a volná díla, resp. public domain. Modul si neklade za cíl zevrubné seznámení se všemi autorskoprávními koncepty, spíše seznámení s limity a krajními oblastmi, jejichž znalost může být pro vlastní uměleckou praxi podstatná. Součást semináře je představení současných přístupů k distribuci a sdílení audiovizuálních děl, které existují nad - nebo mimo rámec stávající legislativy, zejména v oblasti elektronických komunikací. Studenti se seznámí s principy a využitím svobodných licencí, zejména licencí Creative Commons a myšlenkami tkz. „sdílené“ ekonomiky.

Pojem, podstata, systematika a vývoj práv duševního vlastnictví. Vývoj právní úpravy autorského práva a práv souvisejících s právem autorským v Československu a České republice. Ústavní základ práv duševního vlastnictví a zásada proporcionality ústavních práv.

Součástí přednáškové části je stručný výklad možností přístupu k volným dílům prostřednictvím archivů či databází. Výstupem z modulu může být teoretický esej, nebo analýza vybraného příkladu související s vlastní praxí. Modul je možné uspořádat formou prvního dne úvodu a druhého dne prezentací externích hostujících odborníků.

  1. Uchovávání médií

Tématické okruhy:

Dvoudenní modul sestává z přednáškové části (8 hodin), exkurze na digitální a filmové pracoviště Národního filmového archivu (2 hodiny) a analýzy a diskuze konkrétních případových studií (4 hodiny). Modul je otevřený všem studentům FAMU a je koncipován s ohledem na jejich vlastní odborné a kreativní zázemí, respektive potřeby, tak aby jim poskytl úvodní seznámení s problematikou uchovávání audiovize a nových médií. Tematicky pokrývá mj. související teoretické koncepty, základy tzv. “personal archiving”, institucionální situaci v ČR i zahraničí (archivy, muzea, sbírky) i možnosti vlastní kreativní práce s existujícími audiovizuálními archivy.

Škála případových studií, které mohou být v rámci modulu diskutovány a analyzovány, zohledňuje obor audiovizuálního archivnictví v jeho rozšířené definici (tj. fotochemický film, digitalizace a digitální restaurování, zvukové archivy, novomediální umění, web a počítačové hry ad.), přičemž na výběru 2-3 konkrétních děl určených k diskusi se budou podílet sami účastníci modulu.

Závěrečná práce by měla buď předložit prezervační plán a opatření pro konkrétní audiovizuální dílo, případně formou eseje pojednat některý ze souvisejících teoretických konceptů, respektive prezervačních postupů (restaurování, emulace,virtualizace…).

Doporučená nebo povinná literatura

https://monoskop.org/Copyright_activism

https://www.creativecommons.cz/

http://www.iure.org/

Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity. http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf

Další literatura bude upřesněna dle konkrétních řešených případů

BALSOM, E.. „Original Copies: How Film and Video Became Art Objects“, 2013 Cinema Journal 53.1.

EDMONDSON, R. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles UNESCO Digital Library 3rd edition, 112 str. 2016 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243973

IPPOLITO, J.; RINEHART, R. Re-Collection.Leonardo, MIT Press, 312 str.2014. ISBN 9780262027007.

NOORDEGRAAF, J. et al. (eds.) Preserving and Exhibiting Media Art. Amsterdam: Amsterdam University Press, 429. str., 2013 ISBN 9789089642912. https://www.oapen.org/search?identifier=530353

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Jednostránkový popis vlastní umělecké tvorby pojaté jako umělecký výzkum
  2. Vlastní biografické materiály studenta.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů