Reálie a kontexty vizuální kultury 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373RKV1 Z 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Vladimír CZUMALO
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vladimír CZUMALO
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cyklus přednášek je koncipován jako uvedení do klíčových témat dějin evropské vizuální kultury. Kolem nich se soustřeďuje objasňování mimouměleckých kontextů vizuálních umění. Přednášky zároveň uvádějí do věd o člověku a kultuře, především do kulturní, sociální, historické a vizuální antropologie, kulturní ekologie, současné historiografie kultury a vizuálních studií.

Forma studia:

Interaktivní přednáška s prezentací vizuálního materiálu.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu:

1.Umění a kultura. Vizuální kultura. Umění ? mimoumění. Vizualita. Stav a možnosti poznání vizuální kultury.

2.Hmotné a sociální prostředí. Město jako komplexní kulturní fenomén. Horizonty vnímání města. Město a vizuální zkušenost.

3.Přírodní a umělé místo. Protoarchitektura a zrod architektury.

4.Uvnitř a vně. Hradby a brány, hranice a osy.

5.Labyrint a mříž.

6.Princip akropole. Vertikální hierarchie struktury města a její významy.

7.Princip agory. Horizontální hierarchie struktury města a její významy.

8.Akropolis a agora. Vznik veřejného prostoru.

9.Privátní a veřejné ve městě. Nástin vývoje veřejného prostoru.

10. Město a krajina. Obraz vývoje vztahu člověka a přírody ve vizuální kultuře I.

11. Venkovské sídlo a krajina. Obraz vývoje vztahu člověka a přírody ve vizuální kultuře II.

12. Sakrální a profánní ve městě a v krajině.

13. Město jako utopie. Koncept ráje.

Doporučená nebo povinná literatura:

AJVAZ, M. ? HAVEL, I. M. ? MITÁŠOVÁ, M.(edd.) Prostor a jeho člověk. Praha : Vesmír, 2004. ISBN 80-85977-60-5

AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno : Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-154-X

BACHELARD, G. Poetika prostoru. Praha : Malvern, 2009. ISBN 978-80-86702-61-2

The Blackwell companion to the sociology of culture. Malden : Blackwell, 2005. ISBN 0-631-23174-9

BURKE, P. Co je kulturní historie? Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-302-8

BURKE, P. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-638-6

BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové : Historická antropologie raně novověké Itálie : Eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany : H & H, 2007. ISBN 978-80-7319-069-9

BŮŽEK, V. ? KRÁL, P. (edd.) Člověk časného raného novověku. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-694-3

CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-29-2

CÍLEK, V. Makom : Kniha míst. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-29-2

CÍLEK, V. Dýchat s ptáky. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-202-1

COOTE, J. ? SHELTON, J. Anthropology, art and aesthetic. Oxford : Claredon Press, 1994. ISBN 0-19-827945-0

ČENĚK, D. ? PORYBNÁ, T. (edd.) Vizuální antropologie : Kultura žitá a viděná. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-47-2

DELUMEAU, J. Dějiny ráje : Zahrada rozkoše. Praha : Argo, 2003. ISBN 80-7203-460-X

DONADONI, E. (ed.) Egyptský člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-813-4

DUBY, G. Věk katedrál : Umění a společnost 980 ? 1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9

van DÜLMEN, R. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Praha : Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2

van DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století) I - III. Praha : Argo, 1999 ? 2006. ISBN 80-7203-116-3, 80-7203-812-5, 80-7203-813-3

ECO, U. (ed.) Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7174-084-X

ECO, U. (ed.) Dějiny ošklivosti. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0

ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994. ISBN 80-85795-11-6

ELIAS, N. O procesu civilizace I - II. Praha : Argo, 2006-2007. ISBN 80-7203-838-9, 978-80-7203-962-3

European culture : A contemporary companion. London : Cassell, 1993. ISBN 0-304-32720-4

FILIPOVÁ, M. ? RAMPLEY, M. Možnosti vizuálních studií : Obrazy ? texty ? interpretace. Brno : Společnost pro odbornou literaturu ? Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-87029-26-8

FURET, F. Člověk romantismu a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1

GARIN, F. (ed.) Renesanční člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad 2003. ISBN 80-7021-653-0

GEHL, J. Život mezi budovami : Užívání veřejných prostranství. Brno : Nadace Partnerství, 2000. ISBN 80-85834-79-0

GUREVIČ, A. J. Kategorie středověké kultury. Praha : Mladá fronta, 1978.

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk. Praha : OIKOYMENH, 1993. ISBN 80-85241-40-4

HOFFMANN, F. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha : Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-543-2

JŮZL, M. (ed.) Dějiny umělecké kultury I. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22192-0

JŮZL, M. (ed.) Dějiny umělecké kultury II. Praha : SPN, 1996. ISBN 80-04-22193-9

KLÁPŠTĚ, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha : Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-175-1

KRATOCHVÍL, P. (ed.) O smyslu a interpretaci architektury. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005.

KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994.

LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha : Vyšehrad, 1991. ISBN 80-7021-808-8

LE GOFF, J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8

LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-545-3

LIBROVÁ, H. Láska ke krajině? Brno : Blok, 1988.

LYNCH, K. Obraz města. Praha : Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-094-0

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 1. : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2000. ISBN 80-902735-3-X

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 2. : Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha : Česká komora architektů, 2003. ISBN 80-902735-8-0

MATOUŠEK, V. Čechy krásné, Čechy mé : Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha : Agentura KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-36-3

NODL, M. ? ŠMAHEL, F. (edd.) Člověk českého středověku. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-448-0

NODL, M. ? TINKOVÁ, D. Antropologické přístupy k historickému bádání. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-923-4

NORBERG-SCHULZ, Ch. Genius loci : k fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994. ISBN 80-207-0241-5

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha : Státní pedagogické nakla?datelství, 1985.

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha : MK ČR ? Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

SÁDLO, J. ? POKORNÝ, P. ? HÁJEK, P. ? DRESLEROVÁ, D. ? CÍLEK, V. Krajina a revoluce : Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha : Malá Skála, 2005. ISBN 80-86776-02-6

SCHAMA, S. Krajina a paměť. Praha : Argo ? Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9, 978-80-7363-071-3

ŠEVČÍK, O. Architektura ? historie ? umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0345-9

ŠKABRADA, J. Lidové stavby : Architektura českého venkova. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5

VERNANT, J.-P. Řecký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6

VILLARI, R. (ed.) Barokní člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2

VLNAS, V. (ed.) Sláva barokní Čechie : Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha : Národní galerie, 2001. ISBN 80-7035-258-2

WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. 2. vyd. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0244-X

WINTHROP, R. H. Dictionary of concepts in cultural anthropology. New York, London : Westport, Greenwood Press, 1991. ISBN 0-313-24280-1

Hodnoticí metody a kritéria:

Posluchač si po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru (Reálie a kontexty vizuální kultury II.) Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět se koná jednou za tři roky. Vypsán v roce 2011/12.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Vladimír CZUMALO Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: