Seminář kritiky a stylistiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKS ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů a studentek, stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění a audiovizi.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen primárně pro studenty magisterského stupně, u nichž se předpokládá základní obeznámenost s jednotlivými metodami analýzy audiovizuálních děl i schopnost formulovat své myšlenky písemně.

Seminář je koncipován jako prostor pro znovu promyšlení zavedených způsobů psaní, jejich (meta)kritiku a případné překročení novými, originálnějšími cestami psaní. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako forma, autorství, autenticita, chyba a omyl. V průběhu semináře studenti píší různé typy textů, obvykle ve vztahu ke svému vlastnímu tvůrčímu dílu. Studenti a studentky také přednášejí referáty na zadané texty.

Na začátku semináře studenti píší několik krátkých jednostránkových textů (analýzu inspirativního textu, kritiku, esej), přičemž na jejich základě se vede společná diskuze o stylu, rétorice, argumentech a žánrech, které je možné používat při psaní o audiovizi. V další části semináře si pak každý student svobodně volí téma a metodu psaní pro delší, cca 6-ti stránkový text, který později v průběhu semestru prezentuje.

Doporučená nebo povinná literatura

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 639 s. ISBN 978-80-7331-217-6.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. In: Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BRINKEMA, Eugenie. The Forms of Affect. Durham and London: Duke University Press, 2014. 368 s. ISBN 978-0822356561.

CORRIGAN, Timothy: The Essay Film. From Montaigne, after Marker. Oxford: Oxford University Press, 2011. 256 s. ISBN 978-0199781706.

ECO, Umberto a COLLINI, Stefan, ed. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. 146 s. Filozofia do vrecka; zv. 25. ISBN 80-7115-080-0.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 330 s. ISBN 8024607409.

GENETTE, Gerald. Paratexts. At the threshold of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 456 s. ISBN 978-0521424066.

GOODMAN, Nelson. Způsoby světatvorby. Překlad Vlastimil Zuska. Bratislava: Archa, 1996. 152 s. Filosofie do kapsy; sv. 30. ISBN 80-7115-120-3.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: Studie [I].Brno: Host, 2000, s. 353–388.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Pokus o strukturní rozbor hereckého zjevu. Chaplin ve Světlech velkoměsta. In: Studie [I]. Brno: Host, 2000, s. 463–472.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Varianty a stylistika. In: Studie [II]. Brno: Host, 2001, s. 215-219.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

RICŒUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997. 135 s. Filozofia do vrecka; zv. 32. ISBN 80-7115-101-7.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. In: Kritický sborník,1994, č. 3, s. 1-7.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. In: Iluminace, 1998, č. 1, s. 5-36.

AUMONT, Jacques a MARIE, Michel. L´analyse des films. 2.ed. Paris: Nathan 2004. 233 s. ISBN 978-2200341077.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. In: Iluminace, 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. a ČERVENKA, Miroslav, ed. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. Teoretická knihovna; sv. 8. ISBN 80-7294-080-5.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press, 1989.334 s. ISBN 0-674-54336-X.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002. 128 s. ISBN 978-2091912073.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha, 2000. 292 s. ISBN 978-80-7215-128-2.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. New York: Cornell University Press, 1986. 176 s. ISBN 978-0801493713.

VANOYE, Francis a GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université, 1993. 128 s. ISBN 978-2091907727.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty; sv. 34. ISBN 80-86429-40-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě aktivity na semináři a zároveň dle originality a propracovanosti jimi odevzdávaných textů.

Poznámka

Seminář je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Východiskem je zkoumání ontologie (uměleckého) díla/jevu. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako vkus, autorita, autenticita, chyba a omyl - a jejich obsahů v objektivním i subjektivním rozměru. V průběhu semináře studenti píší drobné práce na zadaná témata.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů