Seminář kritiky a stylistiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKS ZK 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů a studentek, stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění a audiovizi. Osvojení si kritického myšlení uplatní studenti/ky při psaní Diplomové práce.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Obsah kurzu

Seminář je určen studentům/kám magisterského stupně, u nichž se předpokládá základní obeznámenost s jednotlivými metodami analýzy audiovizuálních děl i schopnost formulovat své myšlenky písemně. Je koncipován jako prostor pro znovu promyšlení zavedených způsobů psaní, jejich kritiku a případné překročení novými, originálnějšími cestami psaní. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění.

Na začátku semináře jsou studenti/ky seznámeni prostřednictvím dvou hostů (např. Mgr. Tomáš Klička, Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Anežka Bartlová) s praktickými zvyklostmi při psaní kritických textů a praxí editora specializovaného tištěného média.

V průběhu semináře studenti/ky píší různé typy textů, převážně recenzí. Na jejich základě se vede společná diskuze o stylu, rétorice, argumentech a žánrech, které je možné používat při psaní o audiovizi.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 639 s. ISBN 978-80-7331-217-6.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty; sv. 34. ISBN 80-86429-40-7.

CORRIGAN, Timothy: The Essay Film. From Montaigne, after Marker. Oxford: Oxford University Press, 2011. 256 s. ISBN 978-0199781706.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 330 s. ISBN 8024607409.

GENETTE, Gerald. Paratexts. At the threshold of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 456 s. ISBN 978-0521424066.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. In: Kritický sborník,1994, č. 3, s. 1-7.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. In: Iluminace, 1998, č. 1, s. 5-36.

Doporučená literatura:

BÍLEK, Petr A. a ČERVENKA, Miroslav, ed. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. Teoretická knihovna; sv. 8. ISBN 80-7294-080-5.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha, 2000. 292 s. ISBN 978-80-7215-128-2.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. New York: Cornell University Press, 1986. 176 s. ISBN 978-0801493713.

GOODMAN, Nelson. Způsoby světatvorby. Překlad Vlastimil Zuska. Bratislava: Archa, 1996. 152 s. Filosofie do kapsy; sv. 30. ISBN 80-7115-120-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě aktivity na semináři a zároveň dle originality a propracovanosti jimi odevzdávaných textů, jimiž je soubor recenzí. Výsledná známka je průměrem jednotlivých dílčích hodnocení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů