Seminář kritiky a stylistiky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKS1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění.

Forma studia

V rámci semináře se píší nejprve kratší texty a poté je každá hodina vyhrazena prezentaci delšího textu jednotlivých studentů, o nichž se společně diskutuje.

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen primárně pro studenty magisterského stupně, u nichž se předpokládá základní obeznámenost s jednotlivými metodami analýzy audiovizuálních děl i schopnost formulovat své myšlenky písemně. Seminář je koncipován jako prostor pro znovupromyšlení zavedených způsobů psaní, jejich (meta)kritiku a případné překročení novými, originálnějšími cestami psaní.

Na začátku semináře studenti píší několik krátkých jednostránkových textů (analýzu inspirativního textu, kritiku, esej), přičemž na jejich základě se vede společná diskuze o stylu, rétorice, argumentech a žánrech, které je možné používat při psaní o audiovizi. V další části semináře si pak každý student svobodně volí téma a metodu psaní pro delší, cca 6ti stránkový text, který později v průběhu semestru prezentuje.

1) 1.10. úvodní diskuze

2) 8.10. analýza inspirativního textu

3) 15.10. kritika

(29.11. seminář odpadá - festival v Jihlavě)

4) 5.11. esej

následné hodiny budou vyplněny diskusí nad texty studentů:

12.11. Andrej Sýkora

19.11. Miroslava

26.11.

3.12. Franz Milec

10.12. Vendula Guhová, Nikola Klinger

17.12. Kateřina Turečková, Filip de Pina

Doporučená nebo povinná literatura

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě jednak aktivity na semináři, jednak originality a propracovanosti jejich textů.

Poznámka

Seminář se vypisuje jednou za dva roky. Bude vypsán 2018/19. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Východiskem je zkoumání ontologie (uměleckého) díla/jevu. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako vkus, autorita, autenticita, chyba a omyl - a jejich obsahů v objektivním i subjektivním rozměru. V průběhu semináře studenti píší drobné práce na zadaná témata.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů