Seminář kritiky a stylistiky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKS1 ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění.

Forma studia:

V rámci semináře se píší nejprve kratší texty a poté je každá hodina vyhrazena prezentaci delšího textu jednotlivých studentů, o nichž se společně diskutuje.

Předpoklady a další požadavky:

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen primárně pro studenty magisterského stupně, u nichž se předpokládá základní obeznámenost s jednotlivými metodami analýzy audiovizuálních děl i schopnost formulovat své myšlenky písemně. Seminář je koncipován jako prostor pro znovupromyšlení zavedených způsobů psaní, jejich (meta)kritiku a případné překročení novými, originálnějšími cestami psaní.

Na začátku semináře studenti píší několik krátkých jednostránkových textů (analýzu inspirativního textu, kritiku, esej), přičemž na jejich základě se vede společná diskuze o stylu, rétorice, argumentech a žánrech, které je možné používat při psaní o audiovizi. V další části semináře si pak každý student svobodně volí téma a metodu psaní pro delší, cca 6ti stránkový text, který později v průběhu semestru prezentuje.

1) 3.10. úvodní diskuze

2) 10.10. analýza inspirativního textu

3) 17.10. kritika

3) 24.10. esej

+

následné hodiny budou vyplněny diskusí nad texty studentů

7.11. odpadlo

14.11. Veronika Přistoupilová, Jiří Rouš

21.11. Barbora Nevolníková

28.11. Matěj Šenkyřík, Barbora Námerová

5.12. František Fekete, Jakub Krejčí

12.12. Apolena Rychlíková, Jan Kačena

19.12. Haruna Hancoopová, Nina Grúňová

Doporučená nebo povinná literatura:

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria:

Studenti jsou hodnoceni na základě jednak aktivity na semináři, jednak originality a propracovanosti jejich textů.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Seminář se vypisuje jednou za dva roky. Bude vypsán 2016/17. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Východiskem je zkoumání ontologie (uměleckého) díla/jevu. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako vkus, autorita, autenticita, chyba a omyl - a jejich obsahů v objektivním i subjektivním rozměru. V průběhu semináře studenti píší drobné práce na zadaná témata.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: