Umělecký výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UV ZK 5 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz studenty/ky seznamuje s oblastí uměleckého výzkumu; studenti/tky jsou schopni reflexe tématu uměleckého výzkumu a realizace vlastního umělecko-výzkumného projektu.

Forma studia

Seminář, cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro 2. ročník magisterského studia.

Obsah kurzu

Kurz prezentuje umělecký výzkum jako dynamickou metodu na pomezí akademického světa a umělecké praxe, jejímž cílem je poznání skrze umění. Důraz bude přitom kladen na základní strategie umělecko-výzkumné metodologie – procesuálnost, ohledávání hranic akademického výzkumu i uměleckého vyjádření, spolupráci, unlearning jakožto odnaučování se dosavadních postupů a (znovu)objevování přístupů nových či alternativních, kritické nahlížení institucionálních i výzkumných praktik a neustálou (sebe)reflexi vlastní umělecké praxe, dosavadního poznání i možností uměleckého výzkumu.

Umělecký výzkum bude v kurzu nahlížen jak teoreticky, skrze reflexi textů a příkladů uměleckých, filmových či transdisciplinárních výstupů umělecko-výzkumných projektů, tak prakticky, prostřednictvím kontinuální práce studentů/ek na vlastních, v rámci kurzu vyvíjených dílech.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTLOVÁ, Milena, BEZECNÝ, Zdeněk eds. Umělecký výzkum na UMPRUM. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020.

BUDDEUS, Ondřej, STANOVÁ, Magdalena. Zpráva o uměleckém výzkumu pro AVU. Praha: AVU, 2020 [cit. 13.6.2022]. Dostupné z: https://be.avu.cz/app/uploads/2021/11/zprava_o_umeleckem_vyzkumu_avu_20204.pdf

CAZEAUX, Clive. Art, Research, Philosophy. London and New York: Taylor & Francis, 2017.

HANNULA, Mika, SUORANTA, Juha, VADÉN, Tere. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 2014.

JOBERTOVÁ, Daniela, KOUBOVÁ, Alice eds. Artistic Research: Is There Some Method?. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2017.

KLEIN, Julian. "What is Artistic Research?” jar-online.net. doi: 10.22501/jarnet.0004

MAHARAJ, Sarat. Know-how and No-How: stopgap notes on “method” in visual art as knowledge. In: ART & RESEARCH: A Journal of Ideas, Contexts and Methods, Vol. 2. No. 2 [cit. 13.6.2022]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/47179/Sarat_Maharaj_-_Know-How_and_No-How.pdf

MATEUS-BERR, Ruth, JOCHUM, Richard eds. Teaching Artistic Research: Conversations Across Cultures. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2020.

MISTRY, Jyoti. Places to Play – Practice, Research, Pedagogy. Amsterdam: Amsterdam University of the Arts, 2017 [cit. 13.6.2022]. Dostupné z: https://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/AIR/ISSUU_places_to_play_ZICHT.pdf

VARTO, Juha. Artistic research: What is it? Who does it? Why? Espoo: Aalto korkeakoulusäätiö, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace na základě průběžné účasti na kurzu a aktivní participaci na finální prezentaci výstupů.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů