Angličtina - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DADV8 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (B21).

Obsah kurzu

Rozvíjení všech jazykových dovedností

Mluvený projev: formulování a obhajoba názoru, hodnocení argumentů, navrhování řešení, vyjádření pocitů

Psaní životopisu a motivačního dopisu

Porozumění standardnímu mluvenému projevu, zprávám a filmům

Čtení s porozuměním textů ze studovaného oboru, aktuálních článků z novin a časopisů

Složitější gramatické jevy: podmínkové věty, modální slovesa v minulém čase, slovesné vazby, členy, tvoření slov, spojovací výrazy

Terminologie studovaného oboru

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIS, D. Acting in Classroom Drama. Calendar Island Publishers, Portland, Maine

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. CUP, 2002. ISBN 0-521-49868-6

SOARS, L. and J. New Headway Advanced. OUP, 2008. ISBN 0-19-436931-5

SPOLIN, V. Theatres Games For the Classroom. Northwestern University Press, Illinois, 1991

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou ke složení zkoušky je:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

samostatná prezentace

Zkouška má část písemnou a ústní.

Písemný test (cca 60 min) obsahuje čtení s porozuměním, poslech, gramatickou a lexikální část.

Ústní část se skládá z překladu, rozboru, případně reprodukce odborného textu cca 10 stran, který si student připraví předem po konzultaci s pedagogem. Následuje konverzace na téma studijních projektů.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů