Angličtina pro výchovnou dramatiku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAVD1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně (A1).

Obsah kurzu

Rozvíjení jazykových dovedností:

Čtení s porozuměním jednoduchých textů ze studovaného oboru

Gramatické jevy: členy, výslovnost, pořádek slov v anglické větě oznamovací, číslovky, podstatná jména, zájmena, přítomný čas prostý a průběhový, způsobová slovesa

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2005 - určena především k samostudiu. ISBN 80-85927-02-0

PETERS, S., GRÁF T. Nová cvičebnice anglické gramatiky. POLYGLOT, 2006. ISBN 80-86195-00-7

SOARS J. and L. New Headway English Course, Elementary. OUP, 2009. ISBN 978-0-19-436677-9

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů