Angličtina pro výchovnou dramatiku 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAVD3 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně (A2).

Obsah kurzu

Rozvíjení jazykových dovedností: čtení s porozuměním jednoduchých textů ze studovaného oboru

Gramatické jevy: nepravidelná slovesa, přivlastňovací pád, jediný zápor v anglické větě, tvoření přídavných jmen a příslovcí, budoucí čas, vazba GOING TO, předložkové vazby

Terminologie studovaného oboru

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-85927-02-0. Určeno především pro samostudium.

SOARS, L. and J. New Headway English Course, Pre-Intermediate. OUP, 2009. ISBN 978-0-19-436670-0

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou

Podmínkou ke složení zkoušky je:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

Zkouška má část písemnou (gramatické jevy) a ústní (čtení, konverzace)

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů