Angličtina - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAB12 ZK 2 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičení gramatických a lexikálních struktur, řízený dialog, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (A21, A22)

Obsah kurzu

Procvičování gramatiky a lexikální zásoby v komunikativních situacích a rozšiřování odborné terminologie studovaného oboru.

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Níže uvedená gramatika a konverzační témata jsou pouze orientační a mění se podle potřeb konkrétní skupiny studentů a aktuálních témat.

Gramatika: předminulý čas, minulý čas modálních sloves, slovesné vazby, trpný rod, časové a podmínkové věty, nepřímá řeč, vztažné věty, předložkové vazby,frázová slovesa, členy, tvoření slove

Témata: rodina a mezilidské vztahy, zdraví a životní styl, komunikace a sdělovací prostředky, hudba, film, divadlo, výtvarné umění

Doporučená nebo povinná literatura

Zde uvedený výběr materiálů není vyčerpávající. Jednotlivé publikace se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

ALEXANDER, L.G. : Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1991, ISBN: 0-582-04588-6

ALEXANDER, L.G: Longman English Grammar: Longman, 1991, ISBN: 0-582-55892-1

EASTWOOD, John : Oxford Practice Grammar, OUP, 1993,ISBN: 0 19 431352 2

KERR, Philip + JONES, Ceri: Straightforward - Intermediate, MAcMillan, 2006, ISBN: 978-0230-02078-8

MURPHY, R : English Grammar in Use,CUP; ISBN-0-521-53289-2

REDMAN, S : English Vocabulary In USe - Pre-intermediate and Intermeiate, CUP, 1997, ISBN: 0-521-55737-2

REDSTON, Ch. + CUNNINGHAM G: Face2Face, Intermediate, CUP 2006; ISBN-0-521-60336-6

SHARMAN, E: Across Cultures, Longman, 2004, ISBN: 0582-81797-8

SOARS, J. and L : New Headway English Course, Intermediate, OUP; ISBN 0-19-470223-5

SWAN, M.: Practical English Usage, OUP, 1989, ISBN: 0-19-431185-6

VINCE, M. : Language Practice-English Grammar And Vocabulary, Macmillan, 2003, ISBN: 1-405-00766-4

Aktuální materiály z časopisů, novin a internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány za:

Rozložení známky:

Písemná část 60%

Ústní část 40%

Popis zkoušky:

Písemná část zkoušky má formu testu (60 minut), který obsahuje čtení s porozuměním, poslech, část gramatickou a lexikální.

Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je min. 50% úspěšnost v testu. Pokud student nesplní požadavek min. docházky (viz výše), musí z testu získat 65%.

K ústní části si student připraví 5 stran textu (internet, odborná publikace), který souvisí se studovaným oborem, strukturovaný životopis (1-2 NS) a motivační dopis (1 NS). Tyto materiály odevzdá zkoušejícímu nejpozději 5 dní před zkouškou. Ústní část zkoušky má formu rozhvovoru nad dodanými materiály (CV, motivační dopis) a analýzy textu.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo skládat zkoušku.

Uznávány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních tří let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů