Francouzština - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFB11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Janka PAULISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Janka PAULISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Rozšiřování základní odborné slovní zásoby studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

Ústní projev: porozumění slovní zásobě vztahující se k studovanému oboru, jednoduchá komunikace na toto téma.

Písemný projev: jednoduchý profesní životopis.

Tematické okruhy: profesní pohovor, počasí, roční období.

Mluvnice: slovesa 2. slovesní třídy, nepravidelná slovesa mourir, naître, boire, pleuvoir, mettre, passé composé se slovesem être, přízvučná osobní zájmena, příslovce a předložky v časovém významu např. depuis, pendant, en dans, atd.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français(niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice Zénith A1 se používá ve výuce jako základní učebnice (L17 -L20).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Navazující předmět (letní semestr): 702SFB12 Francouzština - středně pokročilí

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PAULISOVÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Janka PAULISOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů