Francouzština - středně pokročilí

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFB11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Janka PAULISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Janka PAULISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Rozšiřování základní odborné slovní zásoby studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

Ústní projev: porozumění slovní zásobě vztahující se k studovanému oboru, jednoduchá komunikace na toto téma.

Písemný projev: jednoduchý profesní životopis.

Tematické okruhy: profesní pohovor, počasí, roční období.

Mluvnice: slovesa 2. slovesní třídy, nepravidelná slovesa mourir, naître, boire, pleuvoir, mettre, passé composé se slovesem être, přízvučná osobní zájmena, příslovce a předložky v časovém významu např. depuis, pendant, en dans, atd.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français(niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice Zénith A1 se používá ve výuce jako základní učebnice (L17 -L20).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PAULISOVÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Janka PAULISOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů