Francouzština - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických každodenních situacích, schopnost popsat zážitky, událostí, a formulovat své názory.

Rozšiřování odborná slovní zásoby studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

Ústní projev: komunikace na téma kinematografie, divadlo, televize, historie.

Písemný projev: popis historické události.

Mluvnice: imparfait, rozdíl v používání passé composé a imparfait, nepravidelná slovesa devoir, savoir, écrire, 3. a 4. pád osobních zájmen (COI, COD), stupňování přídavných jmen a příslovcí, futur simple.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

BARTHÉLÉMY, Fabrice, CHEIN, Sandrine, ETIENBLED, Alice, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie. Zénith A2, Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2013.

ISBN 978-209-038611-0

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Exercices communicatifs de la grammaire progressive du français (niveau intermédiaire). Paris, CLE INTERNATIONAL, 1998. ISBN 209 033860-1

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice Zénith A1 (L21 - L23) a A2 ( L9) se používají ve výuce jako základní učebnice.

(L1 - L8) z učebnice Zénith A2 slouží pro opakování.

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je kromě aktivní účasti na semináři a

vypracování zadaných úkolů především absolvování obou částí zkoušky, t.j. elektronického testu a ústní části.

Písemná část- elektronický test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na témata všedního života.

POZOR: Povinná docházka na výuku je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů