Francouzština - středně pokročilí

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických každodenních situacích, schopnost popsat zážitky, událostí, a formulovat své názory.

Rozšiřování odborná slovní zásoby studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

Ústní projev: komunikace na téma kinematografie, divadlo, televize, historie.

Písemný projev: popis historické události.

Mluvnice: imparfait, rozdíl v používání passé composé a imparfait, nepravidelná slovesa devoir, savoir, écrire, 3. a 4. pád osobních zájmen (COI, COD), stupňování přídavných jmen a příslovcí, futur simple.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

BARTHÉLÉMY, Fabrice, CHEIN, Sandrine, ETIENBLED, Alice, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie. Zénith A2, Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2013.

ISBN 978-209-038611-0

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Exercices communicatifs de la grammaire progressive du français (niveau intermédiaire). Paris, CLE INTERNATIONAL, 1998. ISBN 209 033860-1

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice Zénith A1 (L21 - L23) a A2 ( L9) se používají ve výuce jako základní učebnice.

(L1 - L8) z učebnice Zénith A2 slouží pro opakování.

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je kromě aktivní účasti na semináři a

vypracování zadaných úkolů především absolvování obou částí zkoušky, t.j. elektronického testu a ústní části.

Písemná část- elektronický test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na témata všedního života.

Povoleno je max. šest absencí za semestr.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů