Francouzština - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, diskuse, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

Mluvený projev: vyjádření pocitů, formulování a obhajoba názorů, argumentů, navrhování řešení.

Porozumění standardnímu mluvenému projevu, zprávám a filmům.

Mluvnice: složitější gramatické jevy, nepřímá otázka, nepravidelná slovesa recevoir, écrire, mourir, subjonctif présent nepravidelných sloves, subjonctif po spojkách,futur simple, conditionnel présent, plus-que-parfait, podmínková súvětí, ukazovací zájmena samostatná.

Tematické okruhy (lidské tělo, zdraví, orientace ve městě, doprava, bydlení) a mluvnice odpovídají lekci 25 - 28 ze základní učebnice.

Doporučená nebo povinná literatura

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Exercices communicatifs de la grammaire progressive du français(niveau intermédiaire). Paris: CLE INTERNATIONAL,1998.

GRÉGOIRE,Maia,THIÉVENAZ Odile. Grammaire progressive du français(niveau intermédiaire). Paris:CLE INTERNATIONAL, 1995.

MÉRIEUX, Régine, LOISEAU Yves. Connexions, Méthode de français, niveau 2. Paris: Didier 2004. ISBN 978-2-278-05532-6

MÉRIEUX, Régine, LOISEAU Yves, BOUVIER, Béatrice. Connexions, Méthode de français, niveau 3. Paris: Didier 2004. ISBN 978-2-278-05622-4

PRAVDOVÁ, Marie. Le français pour vous. LEDA 1995.

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Internetový kurz:Polarfle, Bonjourdefrance

Jako základní učebnice je předepsaná: PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007. ISBN 978-80-7335-083-3. Je vhodná také pro samostudium, především gramatiky.

Další uvedené materiály se používají výběrově, přesné informace sdělí vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Navazující předmět (letní semestr): 702SFB22 Francouzština - pokročilí

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů