Francouzština - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFB22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, diskuse, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

Tematické okruhy: autostop, nakupování, Francouzi a Češi (specifika), divadlo, hudba, film, výtvarné umění a příslušné studované obory.

Mluvnice: subjonctif dalších nepravidelných sloves a po spojkách, passé du subjonctif, participe présent, gérondif, passé simple, trpný rod, zájmena lequel, autre, souslednost časů, vztažné zájmeno dont.

Mluvený projev: vyjádření pocitů, formulování a obhajoba názorů, argumentů, navrhování řešení.

Porozumění standardnímu mluvenému projevu, zprávám a filmům.

Psaní životopisu a motivačního dopisu.

Tematické okruhy a mluvnice odpovídají lekci 29 - 32 ze základní učebnice.

Doporučená nebo povinná literatura

BOULARES, Michele, FREROT Jean-Louis. Grammaire progressive du français(niveau avancé). Paris: CLE INTERNATIONAL, 1995.

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Exercices communicatifs de la grammaire progressive du français(niveau intermédiaire). Paris: CLE INTERNATIONAL,1998.

GRÉGOIRE,Maia,THIÉVENAZ Odile. Grammaire progressive du français(niveau intermédiaire). Paris:CLE INTERNATIONAL, 1995.

MÉRIEUX, Régine, LOISEAU Yves. Connexions, Méthode de français, niveau 2. Paris: Didier 2004. ISBN 978-2-278-05532-6

MÉRIEUX, Régine, LOISEAU Yves, BOUVIER, Béatrice. Connexions, Méthode de français, niveau 3. Paris: Didier 2004. ISBN 978-2-278-05622-4

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Internetový kurz:Polarfle, Bonjourdefrance

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice českých autorů jsou vhodné pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je:

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část- test obsahuje čtení s porozuměním, poslech, gramatickou a lexikální část.

Ústní část obsahuje překlad, rozbor, případně reprodukci odborného textu v rozsahu zhruba 10 stran, který si student připraví předem po konzultaci s pedagogem. Následuje konverzace na téma studijních projektů.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů