Němčina - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Forma studia

Čtení a analýza textů, poslech, výklad a procvičování specifických gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, seznámení se specifiky mluvené němčiny v Rakousku a Německu.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je komplexní znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Student rozumí hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

Umí napsat podrobné srozumitelné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému.

Konverzace :Deutschland

Die Schweiz

Die EU

Die deutsche Sprache und ihre Entwicklung

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

ANTAL a kol. Mittelstufe Deutsch B 2 (Infoa)

DUSILOVÁ . Cvičebnice německé gramatiky (Polyglot) ISBN 80-901720-1-6

KETTNEROVÁ,TESAŘOVÁ. Deutsch eins, zwei 2;( Fraus) L.27-30 základní

učebnice ISBN 80-7238-140-7

KETTNEROVÁ, KOUŘIMSKÁ. Sprechen, lesen, diskutieren (Leda) ISBN 80-85927-95-0

KOLEČKOVÁ. Německé idiomy v praxi (polyglot) ISBN 80-86195-16-3

KOUŘIMSKÁ. Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder (Scientia)ISBN 80-7183-141-7

MYNARIK. Němčina - Otázky a odpovědi (Infoa) ISBN 978-8072-40-490-2

SCHÄPERS. Němčina v konverzaci (Fraus) ISBN 80-900619-7-4

Doplňkové materiály:

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Autentické texty z něm. psaných médií (odborné časopisy + časopis Deutsch perfekt, internet, periodika vztahující se k uměl. sféře).

Bühne - Österreichs Theater- und Kulturmagazin

Interaktivní a multimediální jazykové programy

+ audio, CD k učebnicím.

Zertifikatstraining ISBN 3-19-301523-7

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích

Vypracování zadaných písemných úkolů na širokou škálu témat

Samostatná četba a reprodukce textů

Prezentace odborných témat

Absolvování závěrečného testu

Zkouška B2 má část písemnou a ústní. Písemný test (60 minut) obsahuje čtení s porozuměním, poslech a porozuměním, gramatické cvičení, tvoření slov ze společného základu a lexikální cvičení.

Ústní část: student si připraví 10 stran odborného textu (ze studovaného oboru), který dodá zkoušejícímu před zkouškou, dále strukturovaný životopis a motivační dopis.

Část písemná : 60 % známky

Část ústní : 40 % známky

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si veškeré materiály. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů