Ruština - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SRB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní

Obsah kurzu

Níže uvedená gramatika a konverzační témata jsou pouze orientační a mění se podle potřeb konkrétní skupiny studentů a aktuálních témat. Hlavním materiálem je učebnice Ruština (nejen) pro samouky (lekce 22-34). Tato učebnice je doplňována materiály z jiných zdrojů. Zvláštní důraz je kladen na témata spojená s kulturou a ruskými reáliemi.

Témata: Každodenní konverzační fráze

Rodina a mezilidské vztahy

Bydlení

Cestování

Volný čas

Zaměstnání

Životopis

Svátky a tradice

Zdraví a životní styl

Ekologie

Počasí

Komunikace - masmédia, dopisy, maily

Životní hodnoty

Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Gramatika: procvičování složitějších typů skloňování a časování

nepravidelná slovesa

perfektivní a imperfektivní slovesa

prefixy u sloves

slovesa pohybu

zvratná slovesa

imperativ

kondicionál

zájmena neurčitá a záporná

číslovky

časové výrazy

složitější předložky a spojky

adjektiva a adverbia - tvoření a stupňování

přechylování

potřebnost, nutnost, nezbytnost

trpný rod

příčestí a přechodníky

Doporučená nebo povinná literatura

BELYNTSEVA, Olga, JANEK, Adam. Učebnice současné ruštiny. Computer press: Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2596-0

NEKOLOVÁ, Věra, CAMUTALIOVÁ, Irena, VASILJEVA-LEŠKOVÁ, Alena. Ruština (nejen) pro samouky. Voznice: Leda. 2007. ISBN 80-85927-96-9

SMEJKAL, Zdeněk. Rusko-český a česko-ruský slovník pro televizní pracovníky a překladatele. Praha 1980. Praha: SNTL, 1980.

TAHOVSKÁ, Ladislava. Ruština poslechem. Praha: Leda, 2005. ISBN 80-7335-049-1

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Tento předmět není určen pro studenty, pro něž je ruština jazykem státní příslušnosti a/nebo mateřským jazykem.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je ruský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Navazující předmět (letní semestr): 702SRB22 Ruština - pokročilí

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů