Španělština - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSB22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, diskuse, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 7 / UNA VIDA DE PELÍCULA

En esta unidad vamos a escribir una biografía imaginaria.

Para ello vamos a aprender:

a relatar y a relacionar acontecimientos pasados, a hablar de la duración

la forma y algunos usos del Pretérito Indefinido, marcadores temporales para el pasado, empezar a + Infinitivo, ir/irse

UNIDAD 8 / ME GUSTÓ MUCHO

En esta unidad vamos a hacer una lista de las cosas más interesantes

del lugar en el que estamos.

Para ello vamos a aprender:

a hablar de experiencias y a valorarlas, a expresar el deseo de hacer algo

usos del Pretérito Perfecto y del Pretérito Indefinido, parecer, caer bien/mal,

me/te/le/nos/os/les gustaría + Infinitivo

UNIDAD 9 / ESTAMOS MUY BIEN

En esta unidad vamos a buscar soluciones para algunos problemas

de nuestros compaňeros.

Para ello vamos a aprender:

a dar consejos, a hablar de estados de ánimo, a describir dolores, molestias y síntomas

usos de los verbos ser y estar

las partes del cuerpo

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 2. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je:

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část- test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část.

Ústní část se skládá z rozboru, případně reprodukce odborného textu v rozsahu zhruba deseti stran, který si student připraví předem pokonzultaci s pedagogem. Následuje konverzace na téma studijních projektů.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů