Dramatická umění (B8203)

Typ programu: bakalářský
Délka: 4 roky

Udělovaná kvalifikace

BcA.

Úroveň kvalifikace

bakalářský

Požadavky na přijetí

K bakalářskému studiu lze přijmout uchazeče, který dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (výjimečně též uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích) a prokázal talentové předpoklady a způsobilost ke studiu.

Přijímací řízení nemůže být uchazeči prominuto. Obvyklou součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Pokud ji uchazeč úspěšně neabsolvuje, může být přijímací řízení s ním ukončeno předčasně.

O přijetí uchazeče do studia v bakalářském studijním programu se standardní délkou studia 4 roky rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.

Konkrétní požadavky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na prostřednictvím webových stránek http://www.damu.cz/pro-uchazece

Elektronická přihláška ke studiu: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Postup uznávání na AMU se řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Zpravidla dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy školy ? Studijní a zkušební řád AMU

Profil programu

Čtyřletý program kombinovaného studia je realizován pouze v oboru Dramatická výchova. Dramatická výchova je komplexním oborem estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně uměleckého učení dětí, mládeže, příp. též dospělých, zacílený jednak k estetické kultivaci a získávání divadelních dovedností, jednak k rozvoji osobnosti a prosociálního chování.

Hlavní výsledky učení

Program vede k celkové kultivaci studenta, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem, je schopen pracovat s dětmi a mládeží na divadelním nebo přednesovém tvaru a kvalifikovaně učit dramatickou výchovu ve všech typech škol i v mimoškolských zařízeních.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent programu je optimálně rozvinut ve všech složkách osobnosti s důrazem na tvořivost, interpersonální a intrapersonální inteligenci, komunikační schopnosti a další specifické schopnosti (pohybově prostorová inteligence, múzičnost, schopnost organizovat...). Absolvent je schopen vést lekce dramatické výchovy, plnohodnotně působit jako lektor zájmové umělecké činnosti, vedoucí souborů dětského divadla a divadla pro mládež.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení bakalářského studijního programu je možné pokračovat v dalším studiu v magisterském studijním programu.

Struktura kurzů

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému.Student má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín je zkouška komisionelní, které se zúčastní děkan nebo jím pověřený proděkan. U hlavních předmětu a u klauzurních zkoušek není přípustný opravný termín. V případě, že je student hodnocen stupněm ?F-, nebo ?nezapočteno- je mu ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách v platném znění. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se předem omluvit, jinak je hodnocen stejně, jako kdyby u zkoušky neuspěl. Po dohodě s pedagogem může student složit zkoušku i před stanoveným termínem. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem ?Započteno- (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní nebo kombinovaná. V případě hlavních předmětu probíhají zkoušky obvykle před komisí.

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice -A, B, C, D, E, F-.

A (výborný výkon převyšující daná kritéria),

B (nadprůměrný standard s minimem chyb),

C (průmětný výkon s přijatelným počtem chyb),

D (přijatelný výkon s větším počtem chyb),

E (výkon vykazuje minimální naplnění kritérií),

F (nepřijatelný výkon).

Kromě uvedené stupnice se v informačním systému muže použít i označení -X-, které vyjadřuje stav, kdy bylo rozhodnuto klasifikaci v daném termínu neudělit. Hodnocení musí být zaneseno do informačního systému během dvou pracovních dnu následujících po složení zkoušky nebo získání zápočtu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, odevzdal vysokoškolskou kvalifikační práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry. Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí -A, B, C, D, E, F-. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Forma studia

prezenční / kombinované

Ředitel programu nebo ekvivalent

prof. Mgr. PROVAZNÍK Jaroslav

Profesní profil absolventa

Garant programu

doc. Mgr. HANČIL Jan

Výčet oborů