Dramatická umění (M8203)

Typ programu: magisterský
Délka: 4 roky

Udělovaná kvalifikace

MgA.

Úroveň kvalifikace

magisterský

Požadavky na přijetí

K magisterskému studiu lze přijmout uchazeče, který dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (výjimečně též uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích) a prokázal talentové předpoklady a způsobilost ke studiu.

Přijímací řízení nemůže být uchazeči prominuto. Obvyklou součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Pokud ji uchazeč úspěšně neabsolvuje, může být přijímací řízení s ním ukončeno předčasně.

O přijetí uchazeče do studia v magisterském studijním programu se standardní délkou studia 4 roky rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné

Konkrétní požadavky pro přijetí ke studiu jsou zveřejněny na prostřednictvím webových stránek http://www.damu.cz/pro-uchazece

Elektronická přihláška ke studiu: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Postup uznávání na AMU se řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18)

Kvalifikační požadavky a předpisy

Zpravidla dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy akademie ? Studijní a zkušební řád AMU

Profil programu

Čtyřletý magisterský program v uměleckých oborech na DAMU vychovává studenta jako samostatně tvořící osobnost. Na DAMU se v rámci čtyřletého prezenčního studia studují pouze obory herectví činoherního divadla a herectví alternativního a loutkového divadla. Během studií si adepti herectví osvojí specifické dovednosti a poznatky jak z oblasti praktické, tak i teoretické, které mu slouží k poznávání a rozvíjení vlastního uměleckého talentu; umělecký výkon ve školním divadle DISK je pak završením systematické přípravy, probíhající po celou dobu studia, a prokazuje absolventovu schopnost vytvořit hereckou postavu v celistvém jevištním tvaru; součástí jeho schopností je reflektovat na odpovídající odborné úrovni jak specifické problémy herectví, tak obecné problémy dramatického umění. V případě herectví alternativního a loutkového divadla je magisterské studium chápáno jako vědomé, nadané, a tvořivé jednání v jevištní situaci s důrazem na autenticitu, kreativitu a etiku herecké tvorby, při hledání alternativních postupů. Zvláštní důraz je kladen na specifičnost loutkového divadla, v němž je herecký komponent složen ze dvou rovnocenných prvků: loutky (prvku výtvarného), jež se podílí na jeho vizuální složce, a herce, který realizuje především význam sémiotický.

Hlavní výsledky učení

Schopnost vytvořit hereckou postavu, respektive schopnost partnerské kolektivní souhry a hry s loutkou (objektem); součástí jeho schopností je reflektovat na odpovídající odborné úrovni jak specifické problémy herectví, tak obecné problémy dramatického umění.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent programu herectví má bohatě rozvinutou hereckou imaginaci, fantazii, hravost. Je schopen vytvořit hereckou postavu v celistvém jevištním tvaru. Předpokladem absolutoria je samostatnost myšlení, komunikativnost, orientace v teorii a historii studovaného oboru na úrovni absolventa univerzitního vzdělání. Uplatnění nachází ve všech druzích dramatického umění, činoherního, loutkového i alternativního divadla a dále ve filmu, televizi i v rozhlase.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení magisterského studijního programu, je možné pokračovat v dalším studiu v doktorandském studijním programu.

Struktura kurzů

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému.

Student má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný, tzv. děkanský termín. Děkanský termín je zkouška komisionelní, které se zúčastní děkan nebo jím pověřený proděkan. U hlavních předmětu a u klauzurních zkoušek není přípustný opravný termín.

V případě, že je student hodnocen stupněm -F-, nebo -nezapočteno- je mu ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách v platném znění. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, je povinen se předem omluvit, jinak je hodnocen stejně, jako kdyby u zkoušky neuspěl. Po dohodě s pedagogem muže student složit zkoušku i před stanoveným termínem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem -Započteno- (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Muže být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. V případě hlavních předmětu probíhají zkoušky obvykle před komisí.

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice -A, B, C, D, E, F-.

A (výborný výkon převyšující daná kritéria),

B (nadprůměrný standard s minimem chyb),

C (průmětný výkon s přijatelným počtem chyb),

D (přijatelný výkon s větším počtem chyb),

E (výkon vykazuje minimální naplnění kritérií),

F (nepřijatelný výkon).

Kromě uvedené stupnice se v informačním systému muže použít i označení -X-, které vyjadřuje stav, kdy bylo rozhodnuto klasifikaci v daném termínu neudělit. Hodnocení musí být zaneseno do informačního systému během dvou pracovních dnu následujících po složení zkoušky nebo získání zápočtu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, odevzdal vysokoškolskou kvalifikační práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba diplomové práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí -A, B, C, D, E, F-. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Forma studia

prezenční

Ředitel programu nebo ekvivalent

prof. Mgr. PROVAZNÍK Jaroslav

Profesní profil absolventa

Garant programu

doc. Mgr. HANČIL Jan

Výčet oborů