Zpěv a operní režie (B0215A310887)

Od 2022/23

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra zpěvu a operní režie

Garant studijního programu

Ivan KUSNJER

Cíle studia ve studijním programu

Studium v bakalářském programu Zpěv a operní režie je zaměřeno na komplexní rozvoj studentů v oboru operního divadla. Nedílnou součástí společného základu dvou specializací, Zpěv a Operní režie, je společná inscenační praxe, získání znalostí o dějinách hudby s ohledem na zpěv a operní divadlo, uměnovědných kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění.

Cílem studia ve specializaci Zpěv je zdokonalování pěvecké techniky získané studiem na konzervatořích, zvládnutí hlasové hygieny, hlasové odolnosti, kultivování individuálního hudebního projevu studenta, budování repertoáru odpovídajícího hlasovému oboru studenta, práce na ztvárnění jevištní postavy a získávání praktických zkušeností z přípravy pěveckých koncertů, operních výstupů a inscenací. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a sborové vokální hudby se studenti seznamují se širokou škálou interpretačních přístupů a vokálních technik spojených s různými typy repertoáru.

Studium ve specializaci Operní režie poskytuje studentům obsáhlý vhled do problematiky operní režie, přehled o podobách a konceptech práce operního režiséra, zkušenost z praxe operního provozu a přípravy menších inscenací a komponovaných pořadů. Součástí studia je historický a teoretický přehled o oboru a všech souvisejících disciplínách. Student získává přehled o současné podobě oboru a tendencích při inscenování operních děl, seznamuje se moderními jevištními technologiemi a novými postupy v divadelním provozu. Uplatňuje teoretické vědomosti při samostatné reflexi oboru.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent specializace Zpěv ovládá rozsáhlou sumu repertoáru a je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl. Orientuje se v zásadách práce v operním provozu a technikách hereckého ztvárnění postav. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění a umění obecně, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Je schopen teoretické reflexe oboru, orientuje se v provozní praxi a mechanismech podpory umělecké činnosti. Disponuje technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.

Absolvent specializace Operní režie všestranně zvládá profesi režie opery, zahrnující všechny aspekty hudební, dramaturgické i dramatické. Jeho zkušenost se vztahuje zejména na inscenování komorních děl, menších hudebních celků a televizních zpracování. Je vybaven praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi, které mu dávají přehled tradičních i současných režijních tendencí v oboru. Orientuje se v zásadách práce v operním provozu i ostatních hudebně-dramatických celcích.

  1. Odborné znalosti

Absolvent specializace Zpěv

o autentické interpretaci hudby různých stylových období

Absolvent specializace Operní režie

  1. Odborné dovednosti

Absolvent specializace Zpěv

Absolvent specializace Operní režie

  1. Obecné způsobilosti

Absolvent programu Zpěv a operní režie

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje tyto předměty společného základu: Seminář zpěvu a operní režie 1-6, Jevištní řeč 1 a 2, Praxe v operním studiu 1 - 6, Anglický jazyk pro odborné účely 1 a 2, Dějiny hudby 1 - 5, Hudební estetika 1 a 2, Proseminář kvalifikační práce 1 a 2 (v přehledu studijního plánu označeny *)

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů „Teoretický základ pro 3. ročník“ s předměty: Historicky poučená interpretace 1 a 2, Hudební dramaturgie 1 a 2, Hudební kritika a popularizace hudby 1 a 2. Student musí z této skupiny získat minimálně 2 kredity.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/ Vyučovatelská praxe zpěvu, Didaktika/Vyučovatelská praxe operní režie, Pohybová a relaxační výchova a další volitelné předměty z nabídky AMU.

Specializace: Studijní plán obsahuje dvě specializace Zpěv a Operní režie. Student se do specializace přímo hlásí.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro obě specializace bakalářského studijního programu Zpěv a operní režie (Zpěv, Operní režie) je organizováno přijímací řízení, které se skládá ze dvou kol, která obě probíhají prezenční formou.

  1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
  2. kolo - talentová zkouška

Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program. V případě specializace Zpěv jde o určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností zpívat tyto skladby zpaměti atd. V případě specializace Operní režie jde např. o určení oper k hudebnímu a dramaturgickému rozboru, o předvedení výstupu s určeným modelem z jedné vybrané opery, prezentaci práce s jevištním prostorem atd.

Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Jsou zde k dispozici všem uchazečům o studium na HAMU.

Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí. V případě specializace Zpěv uchazeč přednese stanovený program, v případě specializace Operní režie je s uchazečem veden pohovor.

Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb/oper uchazeč přednese/provede rozbor. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby/pohovor kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/ku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje

• v případě specializace Zpěv posouzení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

• v případě Operní režie posouzení režisérského talentu, interpretační, scénografické a sluchové představivosti, orientace v symfonických a operních partiturách, základních znalostí vývoje divadla a opery, všeobecný kulturní přehled, organizační předpoklady a schopnost týmové práce.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro jednotlivé specializace studijního programu Zpěv a operní režie.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského programu Zpěv a operní režie mají možnost se přihlásit do navazujícího magisterského programu Zpěv a operní režie na HAMU v Praze, či v samostatných navazujících magisterských programech/specializacích Zpěv nebo Operní režie na jiných uměleckých školách v České republice i zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Liší se podle specializace.

OPERNÍ REŽIE

VŠKP se zpravidla skládá ze dvou částí:

1) Absolventský umělecký výkon – režie operního představení na dané téma na půdě Akademie múzických umění nebo na profesionální scéně

2) Písemná práce – minimálně v rozsahu 20 normostran na dané téma.

Státní závěrečná zkouška

1) Obhajoba absolventského uměleckého výkonu – zadané režijní práce (Režie opery, Praxe v operním studiu)

2) Obhajoba zadané písemné práce

3) Teoretická ústní zkouška – Analýza oper (Analýza oper)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky:

ZPĚV

VŠKP se zpravidla skládá ze dvou částí:

1) Absolventský umělecký výkon – koncert, skládající se z písní, písňových cyklů, operních árií, operních duetů a případně operních tercetů. Dále je možné předvést i árie z klasických operet.

2) Písemná práce – v rozsahu minimálně 20 normostran na dané téma.

Státní závěrečná zkouška

1) Obhajoba absolventského uměleckého výkonu – koncertu (Zpěv, Praxe v operním studiu)

2) Obhajoba písemné práce

3) Teoretická ústní zkouška – Dějiny a literatura zpěvu (Dějiny a literatura zpěvu)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky:

Další studijní povinnosti

Liší se podle specializace.

OPERNÍ REŽIE

V rámci operní praxe povinnost podílet se na režijních pracích svých starších spolužáků, případně spoluvytvářet režie literárních pásem v kulturních centrech a zařízeních.

ZPĚV

Hospitace v hodinách zpěvu na pěveckých odděleních ZUŠ, na konzervatořích, hudebních gymnáziích a jiných uměleckých školách s výukou zpěvu.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Zpěv nachází profesní uplatnění buď jako samostatný sólový umělec ve svobodném povolání, nebo jako sólista či člen operních, komorních a sborových vokálních těles. Po vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti získává oprávnění vykonávat profesi učitele zpěvu na základních uměleckých školách, hudebních gymnáziích a konzervatořích. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Psychologie, Pedagogika a Didaktika a součástí je rovněž Vyučovatelská praxe zpěvu na některé z výše uvedených škol.

Absolvent specializace Operní režie nachází profesní uplatnění jako režisér malých hudebních forem, jako asistent operního režiséra, jako samostatný režisér nebo dramaturg.

Po vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti získává oprávnění vykonávat profesi učitele operní režie. Podmínkou přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Psychologie, Pedagogika a Didaktika a Vučovatelská praxe operní režie. Součástí je též Vyučovatelská praxe operní režie, kterou student může získat praxí jako asistent divadelní produkce.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
26. 3. 2021 26. 3. 2024

Výčet oborů/specializací