Hudební režie (H0B0888B)

Specializace studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie

Zobrazit úplný popis

Cíle studia

Profil absolventa

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace.Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů: Hudební dramaturgie 1–2, Hudební kritika a popularizace hudby 1–2, Česká hudba 1918–1989 1–2, Dějiny hudby po roce 1950. Studenti specializace Hudební režie mají tuto skupinu rozšířenou o předmět Matematicko-fyzikální minimum. Studenti musí z této skupiny získat během celého bakalářského studia minimálně 8 kreditů.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie, Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby, Autorské právo, Dějiny populární hudby, Teorie interpretace a další volitelné předměty z nabídky AMU. Studenti specializace Hudební režie musí během celého bakalářského studia získat z volitelných předmětů minimálně 15 kreditů, studenti specializace Zvuková tvorba minimálně 18 kreditů.

Specializace: Studijní plán obsahuje specializace Hudební režie a Zvuková tvorba. Student se do specializace přímo hlásí.

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského programu Zvuková tvorba a hudební režie mají možnost se přihlásit do navazujícího magisterského programu Zvuková tvorba a hudební režie na HAMU v Praze nebo do jiných příbuzných programů na školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Účast na nahráváních zajišťovaných Zvukovým studiem HAMU, účast při možnosti náslechu profesionálních projektů i mimo fakultu, zájem o nové informace v oboru v České republice i v zahraničí. Snaha se zapojit aktivně i mimo rámec studijních povinností v oblasti teorie i praxe – účast na mezioborových seminářích, workshopech, koncertech apod.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Profesně se může uplatnit jako mistr zvuku (zvukový režisér), při rozhlasovém či televizním natáčení a vysílání, při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD, streaming či elektronická distribuce apod.), při rekonstrukci a remasteringu hudebních nahrávek atd.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
26. 3. 2021 26. 3. 2026