Saxophone Playing-Jazz 10

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
174SXJ0 Z 13 1T Czech summer

Subject guarantor

Jaromír HONZÁK

Name of lecturer(s)

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Learning outcomes of the course unit

V obou rovinách klarinetové hry ?technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - Zítek , Périer
  2. Přednesy např. Hindemith, Copland, Bernstein, Páleníček, Horowitz, Berg, Milhaud, Poulenc.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách , které použití dvojitého staccata vyžadují- Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Beethoven 4. Symfonie a pod.

Mode of study

Systematic stage practice in solo creations, chamber ensembles and smaller or symphonic orchestras. Regular performance in the performance course and playback of individual instrument classes.

Prerequisites and co-requisites

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Course contents

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bak. abs. koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější- Perier, Zítek . Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a precizitu. Přednesy opět korespondují s repertoárem abs. koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy typu Hindemith, Copland, Bernstein, Páleníček, Horowitz, Berg, Milhaud, Poulenc.

Recommended or required reading

Périer, August : Vingt-deux études modernes : 7e et 9e degré

Zítek, František : 60 etud Moderní etudy pro klarinet

Copland, Aaron: Clarinet Concerto

Páleníček, Josef : Malá suita / klarinet, klavír

Horowitz, Josef : Sonatina

Berg, Alban : 4 kusy op.5

Milhaud, Darius : Koncert pro klarinet

Milhaud, Darius : Sonatina

Poulenc, Francis : Sonáta

Hindemith, Paul : Sonáta /1939/ pro klarinet a klavír

Bernstein, Leonard : Sonáta pro klarinet a klavír

Assessment methods and criteria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Note

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans