Saxophone Playing-Jazz 7

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
174SXJ7 Z 12 1T Czech winter

Subject guarantor

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Name of lecturer(s)

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Learning outcomes of the course unit

Všechny nově nabyté poznatky o technické stránce hry, o intonaci, rytmu, správném dýchání, interpretaci jsou upevňovány pomocí etud náročnějšího charakteru i skladeb pozdějšího klasicismu.

1a Správná práce jazyka

b Pozornost se věnuje rychlosti staccata ,

c Výuka jemnosti a snadnosti nasazení. Při nedostatečné úrovni je hledána cesta k nápravě.

2.Etudy mírně náročnějšího charakteru -Jeajean, Žebera, Stark, Wiedemann, Gabucci.

  1. Přednesové skladby se dotýkají po hudební stránce i méně snadných - Brahms, tak i nesnadných po technické stránce- Weber , Spohr, Husa, Yun.

Mode of study

Systematic stage practice in solo creations, chamber ensembles and smaller or symphonic orchestras. Regular performance in the performance course and playback of individual instrument classes.

Prerequisites and co-requisites

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Course contents

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na klarinet potřebuje. Hledá cesty, jak studentům umožnit zvládnout hru na klarinet na té nejvyšší úrovni po technické stránce hry, intonaci, nátiskové a tónové kultuře i po stránce interpretační. Všechny nároky, které jsou kladeny na hráče a které byly objasněny v předmětech Hra na klarinet 1 a 2 jsou v tomto předmětu pomocí vhodně volených etud a přednesů zdokonalovány. Zároveň se obrací pozornost k jazyku, jako velmi důležitému fenoménu jemného nasazení tónu či rychlého staccata. Při potížích se hledají / to samozřejmě již od předmětu Hra na klarinet1/ možnosti nápravy. Nyní se učí, co vše nám tato práce s jazykovou technikou nabízí. Jednotlivé druhy nasazení od nejjemnějších až po akcentované či přeforsírované a ve staccatu nejenom rychlost , ale také délka jednotlivých staccatovaných not. Je možno hrát od detaché až po staccatissimo. Otázka slap tónů je ponechána do vyšších předmětů. Nejenom na etudách se procvičují nové poznatky, ale i přednesové skladby jsou voleny tak, aby se tyto poznatky využily v koncertní činnosti. Ve výběru etud se nacházejí již charakterově náročnější ? Jeajean, Žebera, Stark, Wiedemann, Gabucci. V přednesových skladbách se dává přednost autorům např. Brahms, Weber, Spohr, Husa, Yun.

Recommended or required reading

Žebera, Václav : Virtuózní studie pro klarinet. I., Technické studie

Jeanjean , Paul : 16 Etudes modernes

Spohr, Louis : Konzerte für Klarinette. No. 1 c moll op.26

Spohr, Louis : Konzerte für Klarinette. No. 2 Es dur op.57

Spohr, Louis : Konzert für Klarinette Nr. 3 f moll op.

Spohr, Louis : Konzert für Klarinette Nr . 4 e moll op.

Weber, Carl Maria von: Clarinet Concerto No. 1 f moll op. 73

Weber, Carl Maria von: Clarinet Concerto No. 2 Es dur op. 74

Stark, Robert: 24 virtuozních etud

Wiedemann, Ludwig : Klarinetové studie

Gabucci , Agostino : 10 moderních etud

Husa, Karel : Slovenské evokace

Yun, Isang: : Riul

Assessment methods and criteria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Note

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans