History of Theatre - Selected Chapters 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301DD2 Z 2 2T Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Cílem studia je poskytnout posluchačům základní přehled o vývoji západoevropského divadla v kontextu společenských a politických změn a sledovat odkazy tohoto vývoje s přesahem do jiných umění a současnosti.

Mode of study

Přednášky a semináře s využitím audiovizuálních pramenů

Prerequisites and co-requisites

none

Course contents

Předmět je exkurzem dějin divadla se zaměřením najeho stěžejní etapy, které přinesly zásadní změny a proměny ve vývoji dramatu a přístupu k inscenování, které mohou být inspirativní v uvažování v dalších oblastech umění.

Témata pro ZS:

Antika (původ divadla, zrod tragédie, řecká komedie, divadelní slavnosti, římské divadlo)

Středověk(od náboženského k světskému)

Klasicismus (tři jednoty a zrovnoprávnění žánrů)

Německá klasika (od SturmundDrang a měšťanské truchlohry k romantismu)

Realismus a naturalismus

Recommended or required reading

Primární literatura:

Aristoteles, Poetika

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby

Stehlíková, Římské divadlo klasické doby

Stehlíková, A co když je to divadlo?

Szlezák, Za co vděčí Evropa Řekům

Fischer-Lichte, Dejinydrámy (příslušné kapitoly)

Carlson, Dejinydivadelnýchteórií (příslušné kapitoly)

Diderot,Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Krausová, OdLessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš, Divadlo francouzského baroka

Vybrané dramatické texty

Assessment methods and criteria

Součásti hodnocení je docházka (povoleny 2 absence)

a zkouška písemnou nebo ústní formou na zadané téma

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans