World Literature 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301SVL1 Z 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Marek VAJCHR

Name of lecturer(s)

Marek VAJCHR

Learning outcomes of the course unit

Student, jenž se vzdělává v oboru scenáristiky hrané fikce si zčásti rekapituluje, především však nově poznává rozmanitost literárních témat a forem, které se v evropském literárním prostoru utvářely po řadu staletí. Získává povědomí o historicitě žánrů, o různých pojetích fiktivní postavy, vyprávěcích situacích, zobrazování prostoru a uplatnění časové dimenze. Tyto aspekty však tematické okruhy přednáškového cyklu prioritně nevymezují. Seznamujeme se rovněž s řadou předních osobností světového písemnictví - s jejich osudem životním právě tak jako tvůrčí cestou, tvůrčím vývojem. Především však s uměleckým přínosem pokud jde o hodnoty estetické, etické, sociologické, myšlenkové apod.

Mode of study

Přednášky - monologický výklad pedagoga, prokládaný četbou ukázek z probíraných textů. Domácí četbu doplňuje seznamování s filmovými verzemi některých probíraných děl.

Prerequisites and co-requisites

No knowledge requirements.

Course contents

Předmět tvoří vybrané kapitoly ze světové literatury. První cyklus zahrnuje literární vývoj od homérských eposů a starozákonních příběhů k některým vrcholným projevům realismu

v devatenáctém století. Druhý cyklus (2 semestry) začíná uměleckým přínosem Gustava Flauberta a uzavírá se literárním existencialismem. Zaměřujeme se zejména na epickou fikci (epos, novela, román, povídka ve verších apod.), vzácně - pakliže to odpovídá žánrové situaci dané epochy - zařazujeme lyriku a drama (kurtoazní lyrika; klasicistní tragédie).

Výklad se vyznačuje různou mírou komplexnosti, vždy dle nároků toho kterého tématu. Jde nám o historické okolnosti, o profilaci dané umělecké epochy (dvorská kultura středověku, renesance, baroko, klasicismus, romantismus apod.), pozornost věnujeme poetice literárních směrů a příslušných žánrových typů. Osobnost autora je konkretizována výběrově

(s uplatněním funkční redukce); jeho tvorba by měla vždy doložit nejen individuální stylové varianty, ale také reprezentovat danou epochu či směr.

Recommended or required reading

Slovník světových literárních děl I a II. Praha 1988.

E. Auerbach: Mimesis. Praha 1968, 1998.

Z. Stříbrný: Dějiny anglické literatury I a II. Praha 1987.

Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století. Praha 1965-1979.

R. Parolek - J. Honzík: Ruská klasická literatura 1789-1917.

O. Bělič - J. Forbelský: Dějiny španělské literatury. Praha 1984.

Slovník literárních směrů a skupin (Š. Vlašín a kol.). Praha 1977.

V. Černý: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Praha 1998.

V. Černý: Studie ze starší světové literatury. Praha 1969.

Assessment methods and criteria

Účast na přednáškách. Předložení písemných podkladů pro udělení zápočtu. Tvoří je zápis přednášky, doplněný o poznámky z odborné literatury a z individuální četby. Zápočet následuje po zkušebním pohovoru.

Note

The instructor recommends taking notes during lectures and using them.

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 432
Room No. 432

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
14:50–16:25
(parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 14:50–16:25 Marek VAJCHR Room No. 432
Lažanský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans