World Literature 3

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301SVL3 Z 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Marie MRAVCOVÁ

Name of lecturer(s)

Marie MRAVCOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Student, jenž se vzdělává v oboru scenáristiky hrané fikce si zčásti rekapituluje, především však nově poznává rozmanitost literárních témat a forem, které se v evropském literárním prostoru utvářely po řadu staletí. Získává povědomí o historicitě žánrů, o různých pojetích fiktivní postavy, vyprávěcích situacích, zobrazování prostoru a uplatnění časové dimenze. Tyto aspekty však tematické okruhy přednáškového cyklu prioritně nevymezují. Seznamujeme se rovněž s řadou předních osobností světového písemnictví - s jejich osudem životním právě tak jako tvůrčí cestou, tvůrčím vývojem. Především však s uměleckým přínosem pokud jde o hodnoty estetické, etické, sociologické, myšlenkové apod.

Mode of study

Přednášky - monologický výklad pedagoga, prokládaný četbou ukázek z probíraných textů. Domácí četbu doplňuje seznamování s filmovými verzemi některých probíraných děl.

Prerequisites and co-requisites

No knowledge requirements.

Course contents

Předmět tvoří vybrané kapitoly ze světové literatury. První cyklus zahrnuje literární vývoj od homérských eposů a starozákonních příběhů k některým vrcholným projevům realismu

v devatenáctém století. Druhý cyklus (2 semestry) začíná uměleckým přínosem Gustava Flauberta a uzavírá se literárním existencialismem. Zaměřujeme se zejména na epickou fikci (epos, novela, román, povídka ve verších apod.), vzácně - pakliže to odpovídá žánrové situaci dané epochy - zařazujeme lyriku a drama (kurtoazní lyrika; klasicistní tragédie).

Výklad se vyznačuje různou mírou komplexnosti, vždy dle nároků toho kterého tématu. Jde nám o historické okolnosti, o profilaci dané umělecké epochy (dvorská kultura středověku, renesance, baroko, klasicismus, romantismus apod.), pozornost věnujeme poetice literárních směrů a příslušných žánrových typů. Osobnost autora je konkretizována výběrově

(s uplatněním funkční redukce); jeho tvorba by měla vždy doložit nejen individuální stylové varianty, ale také reprezentovat danou epochu či směr.

Recommended or required reading

Slovník světových literárních děl I a II. Praha 1988.

E. Auerbach: Mimesis. Praha 1968, 1998.

Z. Stříbrný: Dějiny anglické literatury I a II. Praha 1987.

Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století. Praha 1965-1979.

R. Parolek - J. Honzík: Ruská klasická literatura 1789-1917.

O. Bělič - J. Forbelský: Dějiny španělské literatury. Praha 1984.

Slovník literárních směrů a skupin (Š. Vlašín a kol.). Praha 1977.

V. Černý: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Praha 1998.

V. Černý: Studie ze starší světové literatury. Praha 1969.

Assessment methods and criteria

Účast na přednáškách. Předložení písemných podkladů pro udělení zápočtu. Tvoří je zápis přednášky, doplněný o poznámky z odborné literatury a z individuální četby. Zápočet následuje po zkušebním pohovoru.

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room 432
Room No. 432

(Lažanský palác)
MRAVCOVÁ M.
14:00–15:35
(lecture parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 14:00–15:35 Marie MRAVCOVÁ Room No. 432
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans