First-Year Workshop 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373DIP1 Z 3 4T Czech winter

Subject guarantor

David KOŘÍNEK

Name of lecturer(s)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK, Marie LUKÁČOVÁ, Eric ROSENZVEIG

Learning outcomes of the course unit

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Mode of study

  1. Práce na dílně je věnována především procesuální práci na praktických projektech. Ty mohou být ohraničeny výchozím pedagogickým zadáním anebo jejich východisko, rámce a výsledná podoba jsou určeny studentem (tzv. volné práce).
  2. Na poli umění obecně platí, že dílo může být materiální i imateriální povahy, nutnost jeho vnímání může být závislá na čase (díla temporální jako např. hudba, film či video) nebo atemporální (obrazy, tradiční sochy ap.). Tato dílna je zaměřena především na tvorbu s materiálním výstupem a především audio/vizuální mediaci - digitální a analogové video a zvuk.
  3. Optimální proces na dílně vyžaduje „přetlakový“ způsob práce - studenti přinášejí náměty, podněty, východiska, libovolně surový či zpracovaný materiál, zformulované koncepty, popis situace, obrazu či zvuk, který je předmětem zájmu, fascinace, nutnosti se jimi dále zabývat a podobně. Na jedné straně platí, že východiskem tvorby nemusí být vždy nějaký koncept, výchozí popis a pod. (byť z pedagogického hlediska je tato forma nejpřístupnější společnému sdílení), na druhé straně si zde zaveďme pravidlo, že každé z vážnějších průběžných východisek, kde padne rozhodnutí k realizaci, bude existovat minimálně ve formě stručného písemného popisu tohoto východiska a záměru jeho rozpracování.
  4. Přestože v 1. ročníku je kladen důraz zejména na výstupy v podobě videa, výsledná prezentace - která často spoluurčuje vlastní povahu díla - může být širší, a tak povinnou součástí úvahy o díle musí být úvaha o tom, zda dílo:

(v každém případě mít jasno v tom proč).

Prerequisites and co-requisites

Rámcovým předpokladem je připravenost na průběžnou praktickou práci, je vhodné, pokud student tváří v tvář rozvrhu úkolů celého semestru střádá tvůrčí nápady, které může následně přinést do procesu práce na dílně.

Course contents

Dílna 1. ročníku je v prvním semestru zaměřena na prohloubení kontaktu s prostředím celé školy i oboru audiovizuální studia: pracujeme na úkolech z praktik ostatních oborů a studenti se seznamují

s pracemi předchozích let. Průběžně začíná příprava klauzurních úkolů, též formou malých videocvičení (např. můj den, remix, písemná esej, angažovaný klip).

Ve druhém semestru směřujeme ke klauzurám, kde výstupem jsou tři artefakty s částečně volitelným rámcem:

Charakteristika klauzurních úkolů:

  1. Transpozice

2a. Za fotografii: intermediální prohloubení fragmentu reprezentace reality (video, fotosérie nebo interaktivní dílo na základě fotografie / série fotografií)

2b. Inspirace textem - audiovizuální řešení epického nebo dramatického textu volná práce

  1. volná práce

Transpozice + explikace

Východiskem je analýza audiovizuálního díla, fragment je přetvořené do nového, vyššího celku. Práce zaměřená na kombinaci tvůrčího a analytického přístupu, výsledkem je zpravidla video do 10 minut příp. AV instalace. Východiskem může být libovolný audiovizuální artefakt, fragment (found footage) nebo program AV media (například TV vysílání). Výsledný tvar přetváří a reflektuje vybrané motivy, témata a východiska obsažená ve výchozím artefaktu.

Za fotografii + explikace

Práce spočívající ve východisku statické fotografie (či jiného statického fragmentu vizuální reality), jejímž konceptem je tvůrčí rozvedení hlubších vrstev nebo kontextuálních spojnic s tímto fragmentem do nového díla. Výsledkem může být video do 10 min. nebo instalace.

Inspirace textem + explikace

Na rozdíl od jakéhokoli typu adaptace jde v této práci o intertextuální, příp. intermediální uchopení výchozího textu (literárního, básnického, dramatického, vědeckého, publicistického etc.) coby inspirativního východiska nového díla. Výsledkem může být zpravidla video do 10 min. nebo instalace.

Volná práce + explikace

Libovolné autorské dílo, kterým se chce student prezentovat u postupových zkoušek.

Explikace

Reflexivní text v rozsahu min. 2700 znaků včetně mezer (1.5 normostran). Pojmenovává východiska díla, naznačí autorskou interpretaci a příp. další důležité okolnosti pro vznik nebo vnímání díla.

Průběžným cvičením druhého semestru je Zpověď, využívající principů orální historie.

Recommended or required reading

Study literature is recommended throughout according to student work.

Assessment methods and criteria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti a průběžného plnění úkolů, které jsou na závěr společně zrekapitulovány a zhodnoceny.

Note

-

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 428
Room No. 428

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
10:40–13:55
(parallel1)
room IIM ČVUT
Institut intermédií - Dejvice

()
KOŘÍNEK D.
10:40–13:55
(parallel2)
room SF 3116
Studio FAMU - VR LAB

(Klimenská ulice)
ROSENZVEIG E.
10:40–13:55
(parallel3)
room 423
Room No. 423

(Lažanský palác)
LUKÁČOVÁ M.
10:40–13:55
(parallel4)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 10:40–13:55 Martin BLAŽÍČEK Room No. 428
Lažanský palác
parallel1
Tue 10:40–13:55 David KOŘÍNEK Institut intermédií - Dejvice
parallel2
Tue 10:40–13:55 Eric ROSENZVEIG Studio FAMU - VR LAB
Klimenská ulice
parallel3
Tue 10:40–13:55 Marie LUKÁČOVÁ Room No. 423
Lažanský palác
parallel4

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans