Theatrical Scenography (D0N0505A)

Specialization of study programme Scenography

Show complete description

Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie:

Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném. A nadále scénografie v širším společenském kontextu s fokusem na sénografii v divadelním a netradičním prostoru.

Study Objectives

Profile of graduate

Absolvent je výrazným samostatným tvůrcem v rámci kreativní interpretační i autorské činnosti na poli scénografie v širším kontextu. Nadále pracuje na poli konceptuální tvorby, instalece, galerijní instalace, kurátorství.

Absolvent umí:

Absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů

Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.

Rules and requirements for creating study plans

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

General information about admission process

Ukončený bakalářský stupeň scénografie nebo jiné umělecké školy podobného zaměření.

Uchazeč k přihlášce předkládá portfolio vlastních prací a osobní projekt studia/motivační dopis (v rozsahu maximálně 2 stran), dále uchazeči absolvují jednodenní talentovou zkoušku. Projekt a práci během talentové zkoušky uchazeč obhajuje v rozhovoru s přijímací komisí.

Applicability to other types of academic programmes

Doktorské studium DAMU, FAMU, FF UK, FA ČVUT atd.

Parts of the state final examination and their contents

a/ Písemná část diplomního projektu v minim rozsahu 60 stran obsahující rozbor zadaného textu, popis problematiky zadání a inspiračních zdrojů, inscenační tradice a vlastní scénografickou koncepci.

b/ Prezentace a obhajoba komplexního scénografického řešení obsahuje model, návrhy řešení jednotlivých situací a scén, technickou dokumentaci, případně další nutné podklady

c/ Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu.

d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětu Dějiny scénografie 1. - 4.

Other academic duties

Characterisation of professional practice

Anticipated job placement for graduates (typical employment)

Divadelní scénografie

Scénograf pro všechny typy divadel včetně netradičních prostorů a site specific, konceptuální umělec na poli prostorové tvorby s širokým polem půsopení, vedoucí výpravy, autor výstav a muzejních instalací, konzultant architekta při projektování a rekonstrukci divadelních budov, provozní architekt, vedoucí jevištního provozu.

Filmová scénografie

Absolvent této specializace je schopen zapojit se do práce na filmovém díle v nejrůznějších pozicích výtvarného oddělení filmového štábu. Absolvent tak může zastávat pozice od návrháře dekorací přes ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavního scénografa filmu. Podílet se na reklamách, videoklipech.

Accreditation validity

Study programme valid from Study programme valid to