MgA. Viktor Hruška, Ph.D.

Email

hruska.viktor@hamu.cz

Courses