English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Pantomima (8202R019)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí:

Úspěšné složení dvoukolové talentové zkoušky, kdy jsou po stránce

teoretické i praktické prověřeny talentové předpoklady uchazeče, tj.:

První kolo:

1. Obecný rozhled z dějin oboru pantomimy

- uchazeči o studium musí prokázat všeobecný kulturní rozhled s důrazem na historii i současnost oboru pantomima a pohybového divadla. Prověřeno písemnou formou.

2. Zkouška z techniky pohybu ? základy pantomimy, klaunerie, improvizace, moderní tanec, prověrka pohybových schopností pro výuku akrobatických a cirkusových technik.

3. Talentová zkouška - pohovor, předvedení povinné vlastní pantomimické či pohybové etudy (hudební doprovod možný na CD/MP3) v rozsahu cca. 5-10 minut. Komise může zadávat další úkoly formou improvizace na zadané téma.

Druhé kolo:

1. Talentová zkouška - samostatná příprava zadaného úkolu a jeho předvedení. Úkol zadává komise po úspěšném absolvování prvního kola.

2. Zkouška z hudební teorie a dějin hudby - týká se jenom uchazečů postupujících z talentové části v 1.kole.

Od uchazečů požadujeme kromě nezbytných talentových předpokladů také obecný rozhled v divadelním umění a živý zájem o žánr pantomimy a pohybového divadla.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání:

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy:

Úlné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru:

Bakalářské studium je koncipováno jako umělecký obor určený pro absolventy středních škol (konzervatoří, gymnázií, uměleckých škol atd.), kteří mají pohybové schopnosti, kreativní potenciál a talentové předpoklady na požadované úrovni. Základním zaměřením je výchova k samostatné i týmové tvůrčí práci v těchto třech hlavních oborových předmětech ( HOP ):

1. Moderní imaginární pantomima - Pantomima a tělesný mimus

2. Clownerie a Groteska

3. Základy autorské tvorby

Studenti se zaměří na základní styly mimického divadla ( předměty 1. a 2. ) a seznámí se se základy autorské tvorby ( předmět 3. ). Dále jsou vedeni k tomu, aby v rámci zvoleného stylu měli možnost nalézat svoji osobní cestu pro další umělecký rozvoj, a aby nacházeli svůj osobitý výraz, který jsou schopni uplatnit v rámci autorského mimického představení na profesionální úrovni.

Další předměty se zaměřuji na základy cirkusové artistiky, dějiny a teorii divadla s důrazem na interpretační průpravu v oboru mimického divadla.

Z absolventů se stávají profesionální umělci, kteří mají specifické zaměření, přičemž se mohou uplatnit ve všech žánrech mimického divadla jako interpreti se základní průpravou pro tvorbu autorských děl v tomto oboru s přesahem do dalších divadelních žánrů.

Hlavní výsledky učení:

V průběhu bakalářského studia si posluchači osvojí základy samostatné tvůrčí práce v mimickém divadle s důrazem na interpretaci po teoretické i praktické stránce. Naučí se ovládat své tělo a prohloubí své pohybové znalosti a dovednosti.

Profesní profil absolventů s příklady:

Absolvent bakalářského studia oboru Pantomima na HAMU je schopen samostatné profesionální tvůrčí a interpretační práce v rámci základních žánrů mimického divadla a moderního cirkusu. Musí umět spojovat ovládání klasických a moderních technických postupů a prostředků mimického divadla a moderního cirkusu s estetickou působností a individuální kreativitou na poli interpretace. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako mimové/herci v českých a zahraničních souborech pohybového divadla a moderního cirkusu, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci s tělem, dále v sociální sféře a jiných pracovních odvětvích ? např. jako zdravotní klaun, specializovaný pracovník, pedagogové na uměleckých školách ( např. obor Dramatická výchova ).

Přístup k dalšímu vzdělávání:

Navazující stupně studia oboru Pantomima na HAMU.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování):

Plnění studijního plánu je kontrolováno pomocí elektronického systému, do něhož jsou také zapisována závěrečná hodnocení nezbytná pro zakončení jednotlivých předmětů. Studium předmětu je pak završeno buď udělením zápočtu či složením zkoušky.

Zápočet jako neklasifikovaná forma kontroly se uděluje po splnění povinností daných sylaby příslušného předmětu zápisem písmene Z či slovně „Započteno“ . Zkouška může být praktická, ústní, písemná či kombinovaná a je klasifikována podle stupnice A, B, C, D, E, F. Student má právo na dva opravné termíny. Ve výjimečných případech lze zažádat o udělení třetího opravného termínu, který schvaluje děkan fakulty. Zkouška třetího opravného termínu probíhá před zkušební komisí. U klauzurních zkoušek, které jsou rovněž komisionální, není opravný termín přípustný.

Požadavky pro úspěšné absolvování:

Student splní požadavky stanovené studijním plánem.

Student složí státní závěrečnou zkoušku z oborových předmětů daných vyhláškou děkana. Těmito předměty jsou Kapitoly z dějin pantomimy.

Student realizuje praktický diplomní úkol (autorský projekt) v oblasti mimického divadla v rozsahu podle vyhlášky děkana a vypracuje doplňkovou písemnou práci v minimálním rozsahu daném výnosy rektora. Jejich obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky.

Forma studia:
prezenční
Garant oboru:
Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ
Obor je součástí studijního programu:
Studijní plány oboru:

Žádný studijní plán není k dispozici.

Platnost dat k 3. 7. 2017