Hudební režie (8201R038)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi konzervatoří a středních hudebních učilišť, dále absolventi s úplným středoškolským vzděláním, kteří prokáží potřebnou úroveň teoretického i praktického hudebního vzdělání. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit studenti hudební fakulty AMU, kteří již byli přijati ke studiu jiného oboru (zejména studenti oborů skladba nebo dirigování).

Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Hlavní výsledky učení

Důkladná hudebně teoretická průprava umožní hluboký vhled do struktury hudebního díla a schopnost je analyzovat. Je pěstována a rozvíjena schopnost analyzovat interpretační výkon. Student se dále seznamuje s technickými prostředky nahrávání a učí se posuzovat kvalitu a charakter zvukového obrazu nahrávky. V praktické části studia se na bakalářském stupni student seznamuje s funkcí a úkoly hudebního režiséra a s týmovou prací při praktické realizaci nahrávky ve školním studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu.

Profesní uplatnění absolventa oboru Hudební režie: hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, hudební režisér při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD a pod.). Pro šíři a hloubku hudebního vzdělání, které tento obor poskytuje, existuje však také možnost uplatnění jako hudební redaktor či dramaturg (např. v rozhlasových stanicích a pod.).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium oboru Hudební režie v navazujícím magisterském stupni studia na HAMU.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, popř. je s termínem zkoušky seznámen prostřednictvím vyučujícího hlavního oboru; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionární).

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z).

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Sylva STEJSKALOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru