Operní režie (8201R076)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor se řídí články Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání, poskytovaného v konzervatořích. Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (Zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Jediný obor svého druhu v České republice, zaměřený na operní režii. Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů a jejich veřejné prezentaci.

Obor poskytuje vhled do světa opery v její scénické podobě, ale i do problematiky audiovizuálního záznamu tohoto žánru. Obor připravuje studenta v oboru operní režie s přesahem do dalších scénických forem umění a audiovizuální oblasti.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia oboru Operní režie, zvládá všestranně profesi režie opery, zahrnující všechny aspekty hudební i dramatické. Jeho zkušenost se vztahuje zejména na inscenování komorních děl. Je vybaven praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi, které mu dávají přehled o oboru a základní operní literatuře, disponuje vědomostmi, které se týkají místa oboru v historii i v současné umělecké realitě. K jeho hlavní kompetenci patří schopnost spolupracovat a dohodnout se v procesu tvorby. Absolvent bakalářského stupně dokáže vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu a je schopen své dílo veřejně prezentovat.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně operní režie má být schopen vést jednoduché inscenační útvary a zvládat roli asistenta režie. Uplatnění může nalézt například v pozici asistenta operní režie, pomocného režiséra nebo režiséra v menších divadlech nebo vzdělávacích institucích (konzervatoře atd.).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení bakalářského studijního programu je možné pokračovat v dalším studiu v magisterském studijním programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, provedl bakalářský koncert, odevzdal písemnou práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry. Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je realizovaná absolventská práce (viz výše). Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

-diplomová práce a její obhajoba (teoretická písemná práce)

-diskuse a obhajoba bakalářské práce (operní výstupy nebo opera menšího rozsahu)

-krátký ústní pohovor (týkající se hlavního oboru)

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivan KUSNJER

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru