Skladba (8201R080)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací do bakalářského studijního programu v oboru skladba

  1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na k přihlášce přiložit svůj životopis, motivační dopis a skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3), či funkčních internetových odkazů na ně. Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

  1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.
  2. kolo - talentová zkouška

bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

  1. část:
  2. sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát)
  3. prověření kompozičně technických dovedností a pohotovosti

Uchazeč zvolí dva ze tří níže uvedených okruhů:

A/- harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru)

B/ Vytvoření tří krátkých studií na základě tří různých zadání hudebního materiálu (výběr tónů, intervalů, rytmických délek apod.). Vše bez použití klavíru.

C/ Krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu (Uchazeč může použít vlastní počítač nebo některý z počítačů katedry s programy ProTools nebo Cubase).

  1. část:
  2. předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu
  3. schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby
  4. přijímací komise dále povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového kulturního a hudebně-historického rozhledu.

Celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne cca 60 min.

Uchazeči navržení k přijetí podstoupí zjišťovací přehrávku ze hry na klavír, ve které zahrají dvě skladby různých stylových období podle svých schopností a dosažené úrovně. Tato přehrávka se neboduje a nemá vliv na návrh k přijetí uchazeče.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři a všeobecný kulturní přehled.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

V hlavním oboru skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.

Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.

Na bakalářském stupni se postupuje od menších útvarů komorní hudby po středně velká obsazení, což bývá také předmětem bakalářského diplomního úkolu.

Hlavní výsledky učení

Zvládnutí kompoziční techniky v novodobých i tradičních skladebných stylech včetně dílčích disciplín

Schopnost samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby

Zvládnutí základů a běžné práce s moderními technologiemi (notační programy, základy elektroakustické tvorby)

Orientace ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčí reakce na ně

Orientace v hudebním a kulturním provozu, schopnost aktivně se na něm podílet

Schopnost na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích

Na magisterském stupni:

Schopnost samostatné kompoziční práce, rozvoj tvůrčí a stylové vyhraněnosti

Samostatná a tvůrčí práce s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, tvorba notograficky profesionální a stylově odpovídajících partitur a materiálů v notačním software

Suverénní orientace v současných směrech hudební tvorby. Tvůrčí hodnocení a využití těchto podnětů ve vlastní tvorbě

Získání širokého rozhledu v kulturním dění a schopnosti ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory

Rozvinutí schopnosti samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu

Schopnost zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně zvládá kompoziční techniku v novodobých i tradičních skladebných stylech včetně dílčích disciplín.

Je schopen samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby.

Zvládá základy a běžnou práci s moderními technologiemi (notační programy, základy elektroakustické tvorby).

Orientuje se ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje.

Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet.

Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Skladba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Podmínkou připuštění k bakalářským zkouškám je vypracovaný diplomní kompoziční úkol (diplomní skladba) v partituře, případně jiná odpovídající finální podoba diplomní kompozice (provedení se předpokládá, není ale podmínkou). Její obhajoba je součástí státní zkoušky z oboru skladba.

Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky z oboru skladba).

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Hanuš BARTOŇ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru