Skladba (8201R080)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

V hlavním oboru skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.

Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.

Na bakalářském stupni se postupuje od menších útvarů komorní hudby po středně velká obsazení, což bývá také předmětem bakalářského diplomního úkolu.

Hlavní výsledky učení

Zvládnutí kompoziční techniky v novodobých i tradičních skladebných stylech včetně dílčích disciplín

Schopnost samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby

Zvládnutí základů a běžné práce s moderními technologiemi (notační programy, základy elektroakustické tvorby)

Orientace ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčí reakce na ně

Orientace v hudebním a kulturním provozu, schopnost aktivně se na něm podílet

Schopnost na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích

Na magisterském stupni:

Schopnost samostatné kompoziční práce, rozvoj tvůrčí a stylové vyhraněnosti

Samostatná a tvůrčí práce s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, tvorba notograficky profesionální a stylově odpovídajících partitur a materiálů v notačním software

Suverénní orientace v současných směrech hudební tvorby. Tvůrčí hodnocení a využití těchto podnětů ve vlastní tvorbě

Získání širokého rozhledu v kulturním dění a schopnosti ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory

Rozvinutí schopnosti samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu

Schopnost zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně zvládá kompoziční techniku v novodobých i tradičních skladebných stylech včetně dílčích disciplín.

Je schopen samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby.

Zvládá základy a běžnou práci s moderními technologiemi (notační programy, základy elektroakustické tvorby).

Orientuje se ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje.

Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet.

Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Skladba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Podmínkou připuštění k bakalářským zkouškám je vypracovaný diplomní kompoziční úkol (diplomní skladba) v partituře, případně jiná odpovídající finální podoba diplomní kompozice (provedení se předpokládá, není ale podmínkou). Její obhajoba je součástí státní zkoušky z oboru skladba.

Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky z oboru skladba).

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Hanuš BARTOŇ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru