Hudební teorie (8201R095)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací do bakalářského studijního programu v oboru hudební teorie

Předpoklady přijetí:

  1. zevrubná znalost dějin hudby a hudebně teoretických disciplín: harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace na úrovni absolutoria konzervatoře.
  2. bezpečná orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnost harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnost praktické harmonizace zadané melodie, dovednost ve vypracování číslovaného basu, schopnost kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin.
  3. praktická znalost kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky.
  4. bezpečná orientace v systematice a v terminologii hudebních forem, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty
  5. schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie
  6. orientace v základních dílech české hudební teorie

Talentová zkouška je jednokolová a skládá se:

  1. z písemné zkoušky (probíhá první zkušební den), boduje se v rozmezí 1-25
  2. z ústní zkoušky a pohovoru, v nichž uchazeč prokáže uvedené znalosti a schopnosti (probíhá druhý zkušební den), boduje se v rozmezí 1 - 25

Po ukončení písemné i ústní zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot z obou zkoušek jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební teorie s podmínkou, že zároveň jejich celkové průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání, poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/98 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.

Bakalářský stupeň je zaměřen na prohloubení systematiky klasických hudebně teoretických disciplin, na genezi a vývoj hudebně teoretických systémů, na jejich vzájemnou komparaci, a na ovládnutí základních analytických metod. Důležitými položkami studia oboru je jak práce s hudebním materiálem (notové texty, nahrávky apod.), tak s odbornou hudebně teoretickou literaturou domácí i zahraniční.

Základ oboru je na bakalářském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie - specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: pojem hudební teorie, předmět hudebně teoretického výzkumu, pracovní metody hudební teorie, vztah hudební teorie a praxe, tradiční discipliny evropské hudební teorie). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Teorie skladby, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu: Studiem skladeb, Základy skladebné techniky, Etnomuzikologií, Dějinami hudby a hudební akustikou.

Hlavní výsledky učení

Ovládnutí metod hudebně teoretické systematiky a analýzy, získání a prohloubení praktických dovedností v ovládnutí techniky analýzy hudební řeči různých stylových epoch až do současnosti, přehled o metodách hudebně teoretické práce v oblasti teorie analytické, syntetické i systematické, aplikované v praxi skladatelské a interpretační.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně ovládá metody hudebně teoretické systematiky a analýzy, je schopen a připraven aplikovat je v týmové muzikologické práci, popř. (po absolvování příslušných pedagogických disciplin) v práci pedagogické na nižším a středním stupni hudebních škol. Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru Hudební teorie na navazujícím stupni magisterském, předpokládajícím již relativně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium oboru Hudební teorie na navazujícím magisterském stupni studia na HAMU, popř. studium na pedagogických nebo filosofických fakultách univerzit.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, popř. je s termínem zkoušky seznámen prostřednictvím vyučujícího hlavního oboru; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální).

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z).

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a složí státní bakalářskou zkoušku.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

-Bakalářská práce a její obhajoba.

-Předmět Hudební teorie - systematika

-Předmět Dějiny hudby.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří BEZDĚK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru