Saxofon - jazz (8201R110)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hra na saxofon v jazzovém kontextu představuje komplexní disciplínu, zahrnující schopnost jak sólového projevu (s doprovodem nebo bez), tak také schopnost začlenění do jazzového ansámblu jakéhokoli obsazení a stylového zaměření v rámci jazzu a příbuzných žánrů.

K dosažení tohoto cíle je třeba osvojit si teoretické znalosti z oblasti historie jazzu, jazzové harmonie a aranžování, a projít důkladným školením v oblasti jazzové improvizace, rozvoje specifického hudebního sluchu a ansámblové hry.

Hlavní výsledky učení

Absolvent oboru je všestranným hráčem, schopným obstát v jakékoli hudební situaci spojené s jazzovým hudebním projevem. K tomuto účelu je vybaven technickými, teoretickými a praktickými dovednostmi a znalostmi, které mu umožňují identifikovat specifika každé situace.

Absolvent se orientuje v historických epochách jazzového vývoje a ovládá žánrovou estetiku, spojenou s detailními aspekty hudebního projevu jako je zvuk, stylově adekvátní doprovodná i sólová hra, vhodný improvizační jazyk, schopnost podpořit celkové hudební vyznění atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru je schopen zapojit se do uměleckého procesu pod vedením jiného jazzového tvůrce - skladatele, aranžéra nebo vedoucího souboru jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů a naplnit svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Rovněž je schopen samostatného uměleckého projevu a realizace vlastních uměleckých záměrů a k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče.

V dlouhodobém časovém horizontu je schopen udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, dále se hudebně zdokonalovat např. dalším studiem, sledovat světový hudební vývoj nejen v oblasti jazzu a přibližovat se svému hudebnímu ideálu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolvent bakalářského programu má možnost pokračovat ve studiu na magisterském jazzovém programu na HAMU nebo na některé z mnoha zahraničních škol. Dále má možnost vzdělávat se na workshopech a seminářích, konaných při různých příležitostech u nás i v zahraničí. Každá tvůrčí spolupráce s vyspělými hudebníky, zejména s těmi, se kterými konkrétní hudebník dosud nespolupracoval, je další neocenitelnou formou dalšího vzdělávání.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří HLAVÁČ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.