Lesní roh (8201T074)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru Lesní roh.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hra na lesní roh je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení literatury lesního rohu instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti.

Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Hlavní výsledky učení

Absolventi zvládají celkový objem světového repertoáru a to jak v rovině sólistické tak i komorní. Běžnou normou přitom bývá požadavek 6 až 8 nastudovaných skladeb v rámci akademického roku. Kvalita studia je prověřována veřejnými výstupy na seminářích katedry, koncertech školy, konkurzních řízeních, národních i mezinárodních soutěžích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se uplatňuje v oblasti orchestrální hry, komorní hry, sólistické činnosti, může pedagogicky působit na středoškolském a vysokoškolském stupni. Vykazuje komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium oboru Lesní roh na doktorském stupni studia na HAMU, popř. studium na pedagogických nebo filosofických fakultách univerzit.

Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy ap.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální:

Závěrem prvního roku studia podstupují studenti zkoušku před komisí Katedry dechových nástrojů, při níž osvědčují své schopnosti ovládnout studium oboru v celé jeho šíři.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a složí státní magisterskou zkoušku.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

-Magisterský koncert v rozsahu cca 90 minut a jeho obhajoba.

-Diplomová práce a její obhajoba.

-Předmět Poetika interpretačního výkonu.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Vladimír REJLEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru