Operní režie (8201T076)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Do magisterského studia postupují posluchači, absolventi BcA. studia AMU, či jiných vysokých škol.

Profil oboru

Jediný obor svého druhu v České republice, zaměřený na operní režii. Magisterské studium poskytuje hlubší vhled do oboru s přesahem do dalších uměleckých scénických forem včetně technologických postupů příslušejících k oboru.

Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů většího rozsahu a jejich veřejné prezentaci.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského studia oboru Operní režie má přehled o profesi režiséra opery, získal zkušenosti inscenací větších děl. Je schopen kreativně využít získané praktické dovednosti i teoretické znalosti pro formulování osobitého výkladu uměleckého díla. Ovládá principy týmové práce, dobře se orientuje v technologických prostředcích oboru a umí je také tvůrčím způsobem využít. Je připraven zastávat pozici operního režiséra.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského stupně operní režie má být schopen zcela samostatné inscenační práce, zejména s akcentem na operní divadelní režii. Uplatní se v aplikační sféře (divadlo, televize) jako režiséři, pomocní režiséři nebo asistenti režie. Mohou působit jako režiséři ve vzdělávacích institucích, dále jako režiséři audio-vizuálních záznamů či dramaturgové.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení magisterského studijního programu je možné pokračovat v dalším studiu v doktorském programu v oboru.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, provedl magisterskou práci (operní výstupy, event. operu většího rozsahu; nemusí být uskutečněna na domovské scéně HAMU) a odevzdal písemnou práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba magisterské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry. Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí A, B, C, D, E, F. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je realizovaná absolventská práce (viz výše). Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivan KUSNJER

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru