Hudební teorie (8201T095)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Absolvování bakalářského studia oboru Hudební teorie na HAMU, popř. na jiné vysoké škole.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/98 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.

Navazující magisterský stupeň oboru Hudební teorie je v návaznosti na stupeň bakalářský zaměřen na další prohlubování systematiky hudební teorie a jejích disciplin, hudebně teoretické analýzy, to vše s akcentem na samostatný individuální tvůrčí a invenční přístup ke zvoleným tématům výzkumu. Studenti se svými spoluúčastní týmových grantových projektů v rámci výzkumných témat katedry, k jejich povinnostem patří též aktivní účast na hudebně teoretických konferencích, pořádaných fakultou.

Základ oboru je na navazujícím magisterském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: místo hudební teorie v soustavě muzikologických a dalších příbuzných disciplin, nové úkoly a perspektivy oboru hudební teorie, významné osobnosti a tituly novodobé světové a české hudební teorie a jejich analýza a komparace, hudebně teoretická reflexe nové hudby, samostatná výzkumná práce při rozvoji a uplatnění hudební teorie v praxi). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Organologie, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu Hudební estetika a Seminář hudební estetiky.

Hlavní výsledky učení

Schopnost samostatné výzkumné práce při rozvoji a aplikaci hudební teorie v praxi skladatelské, interpretační, hudebně pedagogické, muzikologické i jiné, i schopnost individuálního tvůrčího a invenčního přístupu k rozvoji samotné hudební teorie s aplikací nabytých znalostí a přehledu o metodách hudebně teoretické systematiky a analýzy hudební řeči různých stylových epoch a kultur.až do současnosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského stupně ovládá schopnost samostatné výzkumné práce při aplikaci hudební teorie v praxi skladatelské, interpretační, hudebně pedagogické, muzikologické i jiné, i schopnost individuálního tvůrčího a invenčního přístupu k rozvoji samotného oboru hudební teorie. Uplatní se jako vědecký pracovník v oboru muzikologie, i jako pedagog odborných hudebně teoretických předmětů na úrovni středoškolské (konzervatoře, hudební gymnázia) i vysokoškolské.

Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru na doktorském stupni, předpokládajícím již plně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Doktorské studium oboru Hudební teorie na HAMU, popř. doktorské studium na pedagogických nebo filosofických fakultách univerzit.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zlouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální: závěrem každého roku studia podstupují studenti zkoušku před komisí Katedry teorie a dějin hudby, při níž předkládají, komentují a obhajují své písemné výstupy ze všech předmětů základu oboru.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a složí státní magisterskou zkoušku.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

-Magisterská diplomní práce a její obhajoba.

-Předmět Hudební teorie.

-Předmět Estetika.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru