Hudební teorie (8201T095)

magisterský obor

Požadavky na přijetí

Průběh a hodnocení přijímací do magisterského studijního programu v oboru hudební teorie

Pro obě specializace je organizováno přijímací řízení, na kterém uchazeč představí ve vlastním mluvním projevu svůj projekt magisterské práce. Jeho samostatné vystoupení trvá cca 10 – 15 minut. Seznámí zde přijímací komisi s důvody volby tématu, návrhem fází jeho zpracování a základními tituly odborné literatury, které se jej dotýkají. Odpovídá pak na dotazy přijímací komise, které zjišťují míru informovanosti uchazeče o stavu bádání v dané oblasti, základních teoretických premisách, relevantní systematice a souvislostech hudebně historických.

Specializace Hudební teorie:

Průběh přijímací zkoušky:

Uchazeč představí komisi vypracovaný projekt magisterské práce zabývající se některou z oblastí hudební teorie jak ve smyslu systematiky, tak aplikace analýzy zvoleného konkrétního hudebního díla, tvorby skladatele atd. Uchazeč bude požádán o vyjádření hypotézy, zda v závěrečných zjištěních lze zaznamenat širší hudebně vědné popř. kulturologické souvislosti.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení zevrubné znalosti dějin hudby a hudebně teoretických disciplín - harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace, dále hodnocení bezpečné orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnosti harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnosti praktické harmonizace zadané melodie, dovednosti ve vypracování číslovaného basu, schopnosti kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin. Dále známka obsahuje hodnocení praktické znalosti kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty, schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie a orientace v základních dílech české hudební teorie, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich celkové průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Absolvování bakalářského studia oboru Hudební teorie na HAMU, popř. na jiné vysoké škole.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/98 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.

Navazující magisterský stupeň oboru Hudební teorie je v návaznosti na stupeň bakalářský zaměřen na další prohlubování systematiky hudební teorie a jejích disciplin, hudebně teoretické analýzy, to vše s akcentem na samostatný individuální tvůrčí a invenční přístup ke zvoleným tématům výzkumu. Studenti se svými spoluúčastní týmových grantových projektů v rámci výzkumných témat katedry, k jejich povinnostem patří též aktivní účast na hudebně teoretických konferencích, pořádaných fakultou.

Základ oboru je na navazujícím magisterském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: místo hudební teorie v soustavě muzikologických a dalších příbuzných disciplin, nové úkoly a perspektivy oboru hudební teorie, významné osobnosti a tituly novodobé světové a české hudební teorie a jejich analýza a komparace, hudebně teoretická reflexe nové hudby, samostatná výzkumná práce při rozvoji a uplatnění hudební teorie v praxi). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Organologie, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu Hudební estetika a Seminář hudební estetiky.

Hlavní výsledky učení

Schopnost samostatné výzkumné práce při rozvoji a aplikaci hudební teorie v praxi skladatelské, interpretační, hudebně pedagogické, muzikologické i jiné, i schopnost individuálního tvůrčího a invenčního přístupu k rozvoji samotné hudební teorie s aplikací nabytých znalostí a přehledu o metodách hudebně teoretické systematiky a analýzy hudební řeči různých stylových epoch a kultur.až do současnosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského stupně ovládá schopnost samostatné výzkumné práce při aplikaci hudební teorie v praxi skladatelské, interpretační, hudebně pedagogické, muzikologické i jiné, i schopnost individuálního tvůrčího a invenčního přístupu k rozvoji samotného oboru hudební teorie. Uplatní se jako vědecký pracovník v oboru muzikologie, i jako pedagog odborných hudebně teoretických předmětů na úrovni středoškolské (konzervatoře, hudební gymnázia) i vysokoškolské.

Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru na doktorském stupni, předpokládajícím již plně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Doktorské studium oboru Hudební teorie na HAMU, popř. doktorské studium na pedagogických nebo filosofických fakultách univerzit.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zlouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální: závěrem každého roku studia podstupují studenti zkoušku před komisí Katedry teorie a dějin hudby, při níž předkládají, komentují a obhajují své písemné výstupy ze všech předmětů základu oboru.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a složí státní magisterskou zkoušku.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

-Magisterská diplomní práce a její obhajoba.

-Předmět Hudební teorie.

-Předmět Estetika.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří BEZDĚK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru