Klavír - jazz (8201T108)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru Klavír - jazz.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hra na klavír v jazzovém kontextu představuje komplexní disciplínu, zahrnující schopnost jak sólového projevu (s doprovodem nebo bez), tak zejména schopnost začlenění do jazzového ansámblu jakéhokoli obsazení a stylového zaměření v rámci jazzu a příbuzných žánrů.

V magisterském studijním programu bude důraz dále kladen na schopnost koncepčního myšlení, realizaci a tříbení vlastních uměleckých představ. Studenti budou vedeni k vytváření vlastních hudebních projektů realizovaných formou koncertu nebo nahrávky, včetně jejich produkčního zajištění.

Hlavní výsledky učení

Absolvent oboru je všestranným hráčem, schopným obstát v jakékoli hudební situaci spojené s jazzovým hudebním projevem. K tomuto účelu je vybaven technickými, teoretickými a praktickými dovednostmi a znalostmi, které mu umožňují identifikovat specifika každé situace.

Kromě toho je absolvent vyzrálou uměleckou osobností, schopnou formulovat a realizovat vlastní osobitý hudební projekt. Absolvent oboru dále disponuje všemi schopnostmi a znalostmi, které jsou k realizaci takového projektu třeba, včetně ovládání hudebního softwaru (notace a nahrávání), organizačních a produkčních schopností.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru je schopen zapojit se do uměleckého procesu pod vedením jiného jazzového tvůrce - skladatele, aranžéra nebo vedoucího souboru jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů a naplnit svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Rovněž je schopen samostatného uměleckého projevu a realizace vlastních uměleckých záměrů a k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče.

V dlouhodobém časovém horizontu je schopen udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, dále se hudebně zdokonalovat např. dalším studiem, sledovat světový hudební vývoj nejen v oblasti jazzu a přibližovat se svému hudebnímu ideálu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium oboru na doktorském stupni studia v zahraničí, popř. studium na pedagogických nebo filosofických fakultách univerzit.

Soukromé individuální studium s mistry oboru.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami hodnocení jsou zápočet a zkouška, stanovené studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální:

Závěrem prvního roku studia podstupují studenti zkoušku před komisí katedry, při níž osvědčují své schopnosti ovládnout studium oboru v celé jeho šíři.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a složí státní magisterskou zkoušku.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

-Magisterský koncert v rozsahu cca 90 minut a jeho obhajoba.

-Diplomová práce a její obhajoba.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří HLAVÁČ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.