Skladba a teorie skladby (8201V096)

doktorský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Skladba a teorie skladby

Vstupní požadavky

Doktorské studium studijního oboru Skladba a teorie skladby je určeno absolventům magisterského studia oboru Skladba, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.

Doktorské studium tohoto oboru je vypisováno ve dvou specializacích:

  1. Skladba a teorie skladby s návazností na předchozí tvůrčí a výzkumné projekty katedry Požadavky na vzdělání a praxi:

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).

  1. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění

Požadavky na vzdělání a praxi:

Konzultace poskytuje doc. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.

Přijímací zkouška

probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Uchazeč/ka také přijímací komisi předloží projekt, který bude zejména:

Dále přijímací zkouška pokračuje odborným pohovorem.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Hanuš BARTOŇ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.