Skladba a teorie skladby (8201V096)

doktorský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Skladba a teorie skladby

Vstupní požadavky

Doktorské studium studijního oboru Skladba je určeno absolventům magisterského studia oboru Skladba, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.

Doktorské studium tohoto oboru je vypisováno ve dvou specializacích:

  1. Skladba a teorie skladby s návazností na předchozí tvůrčí a výzkumné projekty katedry Požadavky na vzdělání a praxi:

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).

  1. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění

Požadavky na vzdělání a praxi:

Konzultace poskytuje doc. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.

Přijímací zkouška

probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Uchazeč/ka také přijímací komisi předloží projekt, který bude zejména:

Dále přijímací zkouška pokračuje odborným pohovorem.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Hanuš BARTOŇ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.