Hudební produkce (8201V099)

doktorský obor

Požadavky na přijetí

Doktorské studium oboru hudební produkce je určeno především absolventům magisterského studia oboru hudební produkce na HAMU nebo absolventům příbuzných a analogických oborů na DAMU, JAMU apod., případně na dalších vysokoškolských pracovištích zaměřených na uměnovědné a kulturně zaměřené obory. Ve výjimečných případech mohou studovat i absolventi jiných oborů, pokud vyhoví nárokům náročné přijímací zkoušky a mají za sebou praxi v oblasti organizace umění a kultury. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu MgA./Mgr.

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit projekt zamýšlené disertační práce, který posuzuje oborová rada i výsledky dosavadní produkční nebo producentské praxe. V kompetenci OR je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny projektu.

O přijetí uchazeče do studia v doktorském studijním programu rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací komise. Poslední instancí v přijímacím řízení je rektor. Jeho rozhodnutí je konečné.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi doktorského oboru hudební produkce působí jako přední organizátoři v oblasti hudebního života a kulturních průmyslů, pracují jako intendanti nebo ředitelé špičkových operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Jiří ŠTILEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.