Pedagogika tance (8202R003)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

PRVNÍ KOLO prezenčně

1)Uchazeč si pro první kolo připraví k pedagogickému předvedení 2 libovolné kombinace z tanečních technik klasického tance, moderního/současného tance, a/nebo lidového tance.

A zároveň komisi předloží písemnou přípravu těchto dvou pedagogických ukázek ve vyplněném formuláři: https://www.hamu.cz/media/K107_PT_priprava_vystupu_1.pdf

Pokud zvolí pro obě pedagogické ukázky stejnou techniku, je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika klasického tance (1. u tyče, 2. na volnosti) nebo (1. na volnosti, 2. skoky) nebo (1. u tyče, 2. skoky), technika moderního tance (1. floor work, 2. center work) nebo (1. floor work, 2. work in space), technika lidového tance (1. po kruhu s vazbou alespoň dvou kroků, 2. kombinace na místě s rytmickým modelem).

2)písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby

3)praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní, lidové)

Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 20 bodů z 25 možných. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají. Vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení.

DRUHÉ KOLO prezenčně

1)pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický, moderní nebo lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

2)pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům apod.

3)předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek, kterých přípravu odevzdal v 1. kole.

Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro obě části zkoušky.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného na konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium oboru Pedagogika tance poskytuje vzdělání v oblasti taneční pedagogiky, které zahrnuje praktickou zkušenost s různými tanečními technikami a styly, metodiku a didaktiku taneční výchovy se zaměřením na lidový, klasický a moderní tanec a přehled o historickém vývoji tance. Důraz je položen na získání znalostí a dovedností tvořících základní korpus taneční pedagogiky, během studia si zároveň studenti hledají své budoucí profesní zaměření (specializaci na určitý typ tance).

Hlavní výsledky učení

Orientace v pedagogických přístupech novodobých i tradičních tanečních technik a jiných tanečních disciplín.

Schopnost působit v dílčích pedagogických zadáních nebo v úkolech v rámci hospitací na tanečních odděleních základních uměleckých škol, v tanečních souborech a na tanečních konzervatořích (Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Taneční konzervatoř Ivo Váni Psoty);

Pedagogická praxe při výuce na katedře tance, případně na jiných tanečních školách a jiných institucích.

Absolvování tanečních workshopů pořádaných katedrou tance.

Interpretační činnost, zejména v choreografických projektech katedry tance HAMU

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance má získat ucelené vzdělání v jednotlivých tanečních technikách v jejich soudobém pojetí, vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogiky tance obecně a základní objem vědomostí ve zvolené taneční technice, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině pedagogické praxe tak, aby mohl pedagogicky působit na elementárním stupni tanečního vzdělávání (ZUŠ, nižší ročníky tanečních konzervatoří). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i z hlediska dalších uměleckých oborů a kultury.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení bakalářského studijního programu, je možné pokračovat v dalším studiu v magisterském studijním programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, provedl bakalářský pedagogický výstup, odevzdal písemnou práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z metodiky zvolené specializace taneční techniky. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí „A, B, C, D, E, F“. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Mahulena KŘENKOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru