Choreografie (8202T001)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru choreografie

Uchazeči zašlou společně s přihláškou odkazy na videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti v rozsahu ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce). Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny.

U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí. Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor.

Videozáznamy sdílejte na veřejných serverech pro nahrávání videa (vimeo, youtube, apod.). Po nahrání videa zašlete příslušný odkaz na e-mail: sekretariat.k107@hamu.cz a vložte jej i do textu přihlášky i s datem nahrání souboru. Nebudete-li chtít záznam zveřejnit, lze s odkazem zaslat heslo pro otevření videa a souhlas se sdílením videa v rámci přijímacího řízení. Videa musí být nahrána po celou dobu přijímacího řízení.

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o choreografickém projektu a tezích své diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru choreografie prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje přehled o historických a tvůrčích principech choreografie v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru. Dále zahrnuje přehled o současné taneční scéně doma i v zahraničí.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení choreografického talentu, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č.89 a č.90 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Absolvent bakalářského studia téhož oboru.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č.111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Úkolem studia je přesvědčivé zvládnutí problematiky taneční tvorby, zásad choreografické kompozice, dramaturgie a režie. Cílem je rovněž prohloubení praktických zkušeností při přípravě choreografického díla (synopse, scénář), při realizaci díla (stavba choreografické kompozice v součinnosti s hudbou, scénografií, kostýmem a produkcí) svojí tvorby. Součástí je rovněž rozvoj schopností (sebe)reflexe choreografických opusů a znalosti historie a analýzy tance.

Hlavní výsledky učení

Aktivní choreografická tvorba v kontextu s ostatními složkami inscenace nebo projektů. Znalost problematiky choreografie a tvorby v oblasti různých tanečních technik a pohybových stylů;

Znalosti a reflexe významných osobností choreografie a jejich odkazu;

Orientace v oblasti tanečních divadel, souborů, pohybového a fyzického divadla, případně institucí a poslání jejich tvorby.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Choreografie dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména v budování vlastního choreografického „rukopisu“. Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti tance a pohybového divadla. Absolvent by měl prokázat rozvinuté schopnosti pro vytvoření vlastního choreografického díla se znaky tradičních stylů i novodobých trendů nebo v inscenacích, kde je choreografie nedílnou součástí jiných žánrů živého umění.

Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží také v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se současnými přístupy ke studiu tance.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Choreografie. Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Součástí magisterské zkoušky je realizace absolventského představení, jeho veřejná prezentace a obhajoba. Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky).

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Václav JANEČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru