Choreografie (8202T001)

magisterský obor

Požadavky na přijetí

Absolventi jiných VŠ s přihláškou zašlou videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti v rozsahu ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce). Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny.

U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí. Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor. Jako přílohu přihlášky přiložte minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašlete v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o choreografickém projektu a tezích své diplomní práce.

Absolventi jiných VŠ se podrobí také ústní orientační zkoušce z dějin tance a baletu, písemnému testu znalostí hudební teorie, předloží svou bakalářskou práci a předvedou - prezentují svoji třetí ukázku z choreografické tvorby.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č.89 a č.90 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Absolvent bakalářského studia téhož oboru.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č.111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Úkolem studia je přesvědčivé zvládnutí problematiky taneční tvorby, zásad choreografické kompozice, dramaturgie a režie. Cílem je rovněž prohloubení praktických zkušeností při přípravě choreografického díla (synopse, scénář), při realizaci díla (stavba choreografické kompozice v součinnosti s hudbou, scénografií, kostýmem a produkcí) svojí tvorby. Součástí je rovněž rozvoj schopností (sebe)reflexe choreografických opusů a znalosti historie a analýzy tance.

Hlavní výsledky učení

Aktivní choreografická tvorba v kontextu s ostatními složkami inscenace nebo projektů. Znalost problematiky choreografie a tvorby v oblasti různých tanečních technik a pohybových stylů;

Znalosti a reflexe významných osobností choreografie a jejich odkazu;

Orientace v oblasti tanečních divadel, souborů, pohybového a fyzického divadla, případně institucí a poslání jejich tvorby.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Choreografie dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména v budování vlastního choreografického „rukopisu“. Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti tance a pohybového divadla. Absolvent by měl prokázat rozvinuté schopnosti pro vytvoření vlastního choreografického díla se znaky tradičních stylů i novodobých trendů nebo v inscenacích, kde je choreografie nedílnou součástí jiných žánrů živého umění.

Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží také v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se současnými přístupy ke studiu tance.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Choreografie. Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Součástí magisterské zkoušky je realizace absolventského představení, jeho veřejná prezentace a obhajoba. Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky).

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Václav JANEČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru