Taneční věda (8202T015)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Předpokládá se návaznost na bakalářský program oboru Taneční věda. Případně je možné akceptovat uchazeče, který v bakalářském stupni studoval jiný obor zaměřený na tanec nebo příbuzný obor uměnovědný (divadelní věda, hudební věda) nebo společenskovědný, prokáže znalosti na úrovni bakalářského oboru Taneční věda a prokáže odborný zájem o taneční vědu (např. bakalářská práce zpracovávající téma z oblasti tance). Nutné jsou předpoklady pro vědeckou práci, schopnost kritického myšlení, dovednosti při koncipování odborného textu.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Úkolem studia je prohloubení znalostí získaných v bakalářském stupni z historické a systematické taneční vědy a způsobu jejich použití v samostatném výzkumu a aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Student získá celkový přehledu o metodologiích tanečního výzkumu a jejich využití v samostatném výzkumu a jeho kvalitní prezentaci v mezinárodním měřítku. Účastí na mezioborových projektech je uveden také do problematiky taneční produkce a managementu.

Hlavní výsledky učení

Student je veden k samostatnému odbornému výzkumu v oblasti taneční vědy a jeho kvalitní prezentaci v mezinárodním měřítku. Je schopen nahlédnout i do problematiky taneční produkce a managementu díky spolupráci na mezioborových projektech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Taneční věda je veden k dalšímu samostatnému výzkumu v oblasti historické či systematické taneční vědy a schopen jeho kvalitní prezentace v mezinárodním měřítku. Uplatňuje se v další akademické či badatelské činnosti, tak v praktické práci v institucích přidružených oborů na pozicích asistenta, dramaturga, produkčního či manažera. Absolventi se často uplatňují také v publicistice a osvětové činnosti.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventům magisterského programu Taneční věda je umožněno pokračovat v doktorském studiu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Součástí magisterské zkoušky je zkouška ze systematické taneční vědy a dějin tance a baletu a obhajoba písemné diplomové práce.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Dorota GREMLICOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.