Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla (8202V017)

doktorský obor

Požadavky na přijetí

Součástí přijímací zkoušky je pohovor a prověrka:

orientace v problematice a metodologii současného nonverbálního divadla

interpretace a teoretické reflexe (nonverbální divadlo a současný cirkus)

znalostí z teorie a dějin pantomimy, pohybovyhového divadla a současného cirkusu

znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce a praktického uměleckého výkonu

znalost 2 světových jazyků

Disertační práci tvoří dvě složky, a to prezentace nonverbálního představení a vypracování samostatné teoretické práce, zaměřené na závažné, dosud neřešené problémy oboru nonverbální divadlo.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Záměrem filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, clownerie a grotesky, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry jako je „současný cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást nonverbálního divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného nonverbálního divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V doktorandském stupni je kladen důraz na vědeckou a výzkumnou činnost a teorii v oboru nonverbálního divadla a současného cirkusu.

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Václav JANEČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.