Dokumentární tvorba (8204R004)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč dokáže zformulovat své důvody ke studiu na Katedře dokumentární tvorby, svá očekávání od studia na FAMU a představu vlastní tvůrčí dráhy. Předpokladem přijetí je prokázání soustavného zájmu o kinematografii a audiovizuální kulturu, znalostí společenských problémů a schopnosti zaujmout k nim vlastní postoj. Od uchazeče je očekáváno nejen široké všeobecné vzdělání, ale především schopnost samostatně myslet a utvářet si vlastní stanoviska.

Uchazeč o studium oboru dokumentární tvorba by měl mít též organizační zdatnost, sociální inteligenci i schopnost pohotově a osobitě reagovat na vývoj situace, jíž je součástí. Přijímací zkoušky rovněž prověřují talentovou schopnost vizualizovat vyprávění.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Cílem studia oboru dokumentární tvorba je formovat kreativní a angažovanou osobnost, filmaře schopného audiovizuálně se vyjadřovat v duchu tradic českého a světového dokumentárního filmu a svým autorským přístupem je dále rozvíjet a proměňovat. Absolvent ovládá podstatné profesní znalosti a dovednosti jednotlivých filmových oborů, které je schopen uplatnit při realizaci své scelující tvůrčí vize.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia oboru dokumentární tvorba musí ovládat filmařské řemeslo - režijní a scenáristické, obvykle je schopen samostatně pracovat s kamerou a se zvukem, stejně jako ve střižně. Je schopen samostatné režijní práce v profesionálních podmínkách a nadále rozvíjí kreativitu a řemeslnou dovednost, kterou získal při praktické realizaci na samostatných autorských projektech. Absolvent získal široké spektrum teoretických znalostí v oblasti audiovize.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia na katedře dokumentární tvorby si osvojil odborné, kreativní a technické znalosti dovednosti pro asistentskou i samostatnou režijní tvorbu v oblasti filmu a televize. Absolventi nacházejí široké uplatnění zejména jako autoři kratších a středometrážních formátů v televizní publicistice, ve všech obvyklých filmových a televizních formátech dokumentárního žánru, ale i v středometrážní hrané filmové či televizní tvorbě, případně na nižších pozicích technických a producentských pracovníků, pro jejichž výkon jsou připraveni díky všestranně zaměřeným komponentům studijního plánu oboru dokumentární tvorba.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Dokumentární tvorba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Praktická práce - Film / Bachelor Film

Dějiny světové kinematografie / History of World Cinematography

Dějiny dokumentárního filmu / History of Documentary Film

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Martin MAREČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru