Fotografie (8204R017)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Základní podmínkou pro studium je talent pro tvůrčí činnost. Vedle prokazatelného talentu, všeobecného vzdělání, přehledu o vývoji kulturních i uměleckých dějin, orientace v soudobém umění a odborných vědomostí (znalostí fotografické techniky, dějin fotografie) se předpokládá uchazečova vůle pracovat na svém rozvoji.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium je zaměřeno na poznání a osvojení si vědomostí a dovedností v oboru v rovině teoretické i praktické, a získání vědomostí z ostatních společenských disciplín, především v oblasti umělecké. Samozřejmostí je zvládání technických zákonitostí fotografie a oborů s ní bezprostředně souvisejících. Studium rozvíjí talent studenta a poskytuje mu možnosti k vlastní tvůrčí a názorové orientaci. Fotografie je chápána jako nedílná součást moderních komunikačních systémů využívajících vizuální jazyk tvůrčím způsobem. V rámci oboru je fotografická tvorba sledována nejen z hlediska teorie, techniky, dějin a estetiky oboru, ale i z pohledu společensko-vědního výzkumu a různých forem její aplikace v soudobé společnosti. Studium je orientováno na přípravu samostatných tvůrčích pracovníků. Studentovi poskytuje širokou škálu odborných, tvůrčích i lidských přístupů a umožňuje mu tak formovat vlastní názorovou orientaci.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského stupně rozumí principům a souvislostem tvorby ve svém oboru, je schopen orientace v oboru v historickém kontextu i v současnosti a to i v souvislostech s výtvarnou scénou. Ovládá technologické zákonitosti oboru a umí samostatně nalézat řešení konkrétních úkolů tvorby.

V průběhu studia má postupně stále větší možnost volby specifické orientace vlastní tvorby jak v rovině praktické, tak i v oblasti teoretické. Praktická výuka fotografie rozvíjí talent, znalosti a schopnosti studenta v oblastech daných zaměřením ateliérů a to jak klasickou fotografickou technikou, tak metodou digitální za využití nejnovějších technologií

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně oboru fotografie je připraven jak na tvůrčí, tak teoretický typ práce vztahující se k oboru a je schopen dále se v těchto oblastech zdokonalovat. Má dostatečný přehled o rozličných aspektech historie a teorie oboru, rozumí principům a ovládá technologické zázemí tvorby a dokáže tyto všechny vědomosti tvořivě uplatňovat. Je schopen zvládat a úspěšně vykonávat různé oblasti svého oboru samostatně i v týmové práci.

Při doplnění pedagogického minima může působit i jako pedagog na nižších typech podobně zaměřených odborných škol.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Fotografie.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Bakalářský výstavní soubor / Bachelor Exhibition Series

Dějiny fotografie 19. století / History of Photography of 19th Century

Dějiny fotografie 20. století / History of Photography of 20th Century

Diplomová fotografická publikace / Diploma Picture Publication

Techniky fotografie / Techniques of Photography

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru